faq

Arbitrage

Beding: welke tekst kan ik opnemen in de contracten?

Partijen kunnen verder ervoor kiezen, de volgende zaken eveneens toe te voegen aan het standaard beding:

Aantal arbiters. Op grond van artikel 11 van het TAMI Arbitragereglement bepaalt de Administrateur het aantal arbiters (een oneven aantal), tenzij partijen een andersluidende

overeenkomst hebben gesloten. Voorbeeld: “Het scheidsgerecht zal bestaan uit een arbiter/drie arbiters.

Plaats van arbitrage. Op grond van artikel 16 lid 1 van het TAMI Arbitragereglement is de plaats van arbitrage Eindhoven, tenzij partijen een andersluidende overeenkomst hebben gesloten. Voorbeeld: “De plaats van arbitrage zal zijn ……………(stad).

Taal. Het is aan partijen om een keuze te maken tussen een procedure in de Nederlandse of Engelse taal: “De procedure zal worden gevoerd in de …………… taal.

Beslissingsmaatstaf. Artikel 16 van het TAMI Arbitragereglement bepaalt dat het Scheidsgerecht beslist als goede personen naar billijkheid, tenzij partijen het Scheidsgerecht in de Arbitrageovereenkomst opdracht hebben gegeven te beslissen naar de regelen des rechts. Voorbeeld: “Het scheidsgerecht zal beslissen naar de regelen des rechts”.

Klik hier voor een overzicht van de teksten van alle TAMI-bedingen.

Kan TAMI een concepttekst voor een beding in een overeenkomst beoordelen?

In de meeste gevallen verdient het de voorkeur de aanbevolen standaardteksten te gebruiken. Deze bevatten een formulering waarvan in de praktijk is gebleken, dat deze tot zo min mogelijk moeilijkheden aanleiding geeft. Niettemin zijn er omstandigheden waaronder arbitrage-, bindend advies- en mediationbedingen op maat moeten worden gemaakt.

Hoe kunnen partijen arbitrage door TAMI tot stand brengen?

Partijen kunnen een afspraak tot arbitrage in een arbitrageovereenkomst vastgelegd hebben. Partijen kunnen arbitrage bijvoorbeeld in hun algemene voorwaarden opgenomen hebben. Partijen kunnen ook op andere wijze samen een afspraak maken om een geschil door middel van arbitrage op te lossen.

Is toestemming van TAMI nodig voor opneming van een arbitraal beding dat verwijst naar TAMI-arbitrage?

Een dergelijke toestemming is niet vereist.

Wat kost een TAMI-arbitrage?

Zie bijlage 1 van het arbitragereglement.

Wat zijn de bijkomende kosten?

De bijkomende kosten kunnen onder meer bestaan uit:

  • kosten voor de secretaris
  • kosten voor de huur locatie voor de bijeenkomst
  • kosten voor technische hulpmiddelen zoals opname apparaten, digitale media, beamers etc.
  • kosten voor tolken en deskundigen
Hoe lang duurt een TAMI-arbitrage?

De duur van een TAMI-arbitrage is afhankelijk van de aard en ingewikkeldheid van geschil, maar vooral van de wijze waarop partijen willen procederen. De standaardtermijn om processtukken in te dienen bij TAMI is vier weken, maar partijen kunnen uiteraard andere afspraken maken. TAMI probeert een geschil zo snel mogelijk te beslechten, waarbij de kwaliteit van een te nemen beslissing altijd voorop staat.

Is spoedarbitrage mogelijk?

TAMI kent vooralsnog geen spoedarbitrage, dat wil zeggen een arbitrage waarbij op verkorte termijn een uitspraak ten gronde kan worden verkregen. In spoedeisende gevallen kan een partij echter het scheidsgerecht – nadat het is benoemd – verzoeken om in overleg met partijen een daartoe geëigende procesorde vast te stellen.

Partijen kunnen bovendien zelf de termijnen overeenkomen die tijdens de procedure gelden.

Zijn de arbitragezaken openbaar?

Gezien het vertrouwelijk karakter van arbitrage zijn deze zaken niet openbaar. Dit in tegenstelling tot rechtszaken.

Behandelt TAMI ook internationale arbitrages?

Ja.

Het reglement is voldoende flexibel om voor zowel nationale als internationale arbitrage geschikt te zijn. Het arbitragereglement komt bovendien tegemoet aan de bijzondere omstandigheden van internationale arbitrages. Zo kan de procedure in het Engels worden gevoerd (er bestaat een vertaling van het arbitragereglement in het Engels) en personen van alle nationaliteiten kunnen als arbiter worden benoemd.

Hoe wordt een arbitrage bij TAMI aangevraagd?

De aanvraag dient via het e-mailadres secretariaat@tami.nl bij het secretariaat te worden ingediend. De arbitrageaanvraag dient een aantal gegevens te bevatten die zijn vastgelegd in het arbitragereglement. U kunt hier een arbitrageaanvraag formulier downloaden, doch partijen zijn niet verplicht dit formulier te gebruiken.

Bij de aanvraag dient onder andere een afschrift van de arbitrage-overeenkomst te worden meegezonden. Bijlagen moeten per e-mail worden meegezonden. De aanvraag kan kort zijn en is niet onderworpen aan een bepaalde vorm.

De aanvraag dient ter inleiding van de arbitrale procedure en is geen uiteenzetting van de eis. Deze komt pas aan de orde nadat de arbiter(s) is/zijn benoemd.

Hoe verloopt een TAMI-arbitrage?

Het verloop van een arbitrage is als volgt:

Nadat TAMI gebleken is dat de eiser de administratiekosten heeft voldaan, zendt de administrateur een exemplaar van de arbitrageaanvraag aan de verweerder, die de gelegenheid krijgt binnen 4 weken in het kort van antwoord te dienen. Vervolgens vindt de benoeming van de arbiter(s)/het scheidsgerecht plaats.

Na de bevestiging van de benoeming van de arbiter(s) wordt het arbitragedossier aan de arbiter(s) ter beschikking gesteld. Dit dossier bestaat uit de arbitrageaanvraag en het korte antwoord alsmede eventuele van belang zijnde correspondentie tussen partijen en TAMI. Het scheidsgerecht stelt dan in overleg met de partijen de procesorde vast. De gebruikelijke procedure is dat de eiser en de verweerder eerst de gelegenheid krijgen een uiteenzetting van de eis respectievelijk een verweerschrift in te dienen. Onder bepaalde omstandigheden kan daarna een tweede schriftelijke ronde plaatsvinden. De verweerder kan in het verweerschrift ook een tegeneis formuleren, waar de eiser op mag reageren.

Vervolgens vindt de mondelinge behandeling plaats, waar partijen en/of hun raadslieden ieder hun stellingen nader uiteen kunnen zetten. Tijdens die mondelinge behandeling – of op een aparte zitting – kunnen eventuele getuigen worden gehoord. Ook is het mogelijk om een onderzoek op locatie in te stellen. Na de mondelinge behandeling gaat het scheidsgerecht beraadslagen en wordt het vonnis op schrift gesteld. Van TAMI ontvangt iedere partij een afschrift van het vonnis.

Is het nodig om een advocaat in te schakelen?

Het is niet verplicht bij arbitrage om een advocaat in te schakelen.