faq

Mediation

Hoe kunnen partijen mediation tot stand brengen?

Partijen kunnen een afspraak tot mediation in een mediationovereenkomst vastgelegd hebben. Partijen kunnen mediation in hun algemene voorwaarden opgenomen hebben. Partijen kunnen samen een afspraak maken om een geschil door middel van mediation op te lossen.

Beding: welke tekst neem ik op in de contracten?

Model – mediationclausule

Ten behoeve van de oplossing van elk geschil dat is of mocht ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen de partijen, respectievelijk zal de meest gerede partij, een aanvraag tot mediation indienen bij het secretariaat van het Technology Arbitration & Mediation Institute (TAMI), gevestigd te Eindhoven (www.tami.nl) volgens het TAMI Mediationreglement. Leidt die aanvraag niet tot een algehele oplossing van het geschil, dan wordt het geschil, althans dat gedeelte daarvan dat niet op één van de zo-even genoemde wijzen is opgelost, uitsluitend beslecht overeenkomstig het TAMI Arbitragereglement.”

Is toestemming van TAMI nodig voor opneming van een mediationbeding dat verwijst naar TAMI-mediation?

Nee, een dergelijke toestemming is niet vereist.

Wat kost een mediation?

Zie bijlage op de website.

Hoe lang duurt een TAMI-mediaton?

De duur van een mediation hangt geheel af van de aard van het geschil en de bereidheid van alle partijen om tot een spoedige oplossing van het geschil te komen. TAMI hanteert het MfN mediationreglement, dat is toegesneden op een snelle procedure en beoogt partijen en de mediator de benodigde hulp te verschaffen. De voortgang van de mediation wordt door TAMI op de voet gevolgd.

Behandelt TAMI ook internationale mediations?

Ja. Het MfN mediationreglement kan zowel bij nationale als internationale mediations worden gebruikt en bevat regeling voor taal van de mediation. Voor mediations met buitenlandse partijen bestaat er een vertaling van het reglement in de Engelse taal.

Is de uitkomst van TAMI-mediation openbaar?

Het kenmerk van mediation is dat het volstrekt vertrouwelijk is. De uitkomst van een TAMI-mediation zal dus op geen enkele wijze openbaar worden gemaakt.

Hoe wordt een mediation bij TAMI aangevraagd?

Partijen dienen gezamenlijk een aanvraag tot mediation in bij TAMI. Wanneer zij niet samen de aanvraag indienen zal TAMI de andere betrokken partij(en) vragen om haar of hun bereidheid te bevestigen om het geschil door middel van mediation op te lossen.

Om een mediationprocedure te kunnen beginnen wordt via het e-mailadres secretariaat@tami.nl een mediationaanvraag ingediend bij het Secretariaat. Bijlagen moeten per e-mail worden meegezonden. De aanvraag kan kort zijn en is niet onderworpen aan een bepaalde vorm. Wel dienen bepaalde gegevens te worden vermeld in de aanvraag. De aanvraag kan door alle bij een geschil betrokken partijen worden ingediend of door één of meer van hen. Ook kan gebruik worden gemaakt van het aanvraagformulier.

Hoe verloopt een TAMI-mediation?

Nadat TAMI gebleken is dat alle partijen bereid zijn om aan de mediation mee te doen en na voldoening van de administratiekosten door beide partijen, vindt de benoeming van de mediator plaats. Benoeming geschiedt in eerste instantie door partijen zelf. Is een gezamenlijke benoeming niet mogelijk, dan benoemt TAMI een mediator.

Na benoeming van de mediator en storting van het depot door beide partijen, belegt TAMI een bijeenkomst tussen de mediator en de partijen. Tijdens die bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst gesloten: partijen verplichten zich om met hulp van de mediator hun geschil door middel van een vaststellingsovereenkomst tot een oplossing te brengen.

Hoe worden mediators benoemd?

Mediators worden in principe door partijen zelf benoemd. Wanneer partijen het niet eens kunnen worden over de te benoemen mediator of er de voorkeur aan geven dat benoeming geschiedt door een onafhankelijke en onpartijdige derde, benoemt TAMI de mediator via de lijstprocedure.

De lijstprocedure houdt in dat TAMI een lijst met namen van mediators stuurt aan alle partijen met het verzoek het secretariaat mee te delen welke personen niet voor een benoeming tot mediator in hun procedure in aanmerking komen. In beginsel benoemt TAMI een mediator uit die kandidaten die voor alle partijen acceptabel zijn. Wanneer geen van de kandidaten voor alle partijen acceptabel is, benoemt TAMI een mediator van wie de naam niet voorkomt op enige aan de partijen toegezonden lijst.

Kan TAMI ook twee of meer mediators benoemen?

Ja, co-mediation is mogelijk onder het MfN-mediationreglement, mits alle partijen dat wensen.