Arbitrage in de tech branche

Bij zakelijke geschillen wordt nog niet altijd gedacht aan de alternatieven die bestaan voor de procedure bij de civiele rechter. Dit terwijl arbitrage zeker voor de tech sector een uitkomst zou kunnen bieden.

Wat is arbitrage?

Bij arbitrage wordt door partijen bij aanvang van een samenwerking of bij het rijzen van een geschil afgesproken dat geschillen zullen worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. Een van de voordelen van arbitrage is dat de arbiters beschikken over de kennis van de technologie waar het in een bepaalde zaak om draait. Ook is de arbitrage, in tegenstelling tot de procedure bij de civiele rechter, wegens haar vertrouwelijke karakter niet openbaar.

De arbitrageovereenkomst

Daarnaast behouden partijen door het kiezen voor arbitrage invloed op het verloop van de procedure. De wensen van de partijen worden immers voorafgaand aan de arbitrage vastgelegd in een arbitragebeding of -overeenkomst. Bij TAMI vindt arbitrage plaats op basis van het daartoe bestemde reglement. Dit reglement biedt echter ook de mogelijkheid voor de partijen om bepaalde afspraken in afwijking van het TAMI-reglement te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het aantal arbiters dat zich over de zaak zal gaan buigen, en de plaats waar de arbitrage plaats zal vinden. 

De arbitrageprocedure 

Een arbitrageprocedure begint zodra de partijen contact hebben opgenomen met het arbitrage-instituut met het verzoek om de zaak in behandeling te nemen. Bij TAMI wordt daarbij tevens gevraagd of de verkorte of reguliere procedure de voorkeur geniet, en of er één of meerdere arbiters de zaak gaan behandelen. Bovendien wordt gevraagd op welk gebied de arbiter(s) deskundig moet(en) zijn. Vervolgens worden een aantal kandidaten voorgedragen als arbiter, waarbij de partijen er één of drie moeten kiezen. Tot slot verstrekt TAMI informatie over het verloop van de procedure

Uitkomst van de arbitrage 

Na afloop van de arbitrage komt de arbitragecommissie met een vonnis. Dit vonnis is voor beide partijen bindend, en zij zullen zich dan ook aan die uitkomst moeten houden. Het TAMI-reglement voorziet niet in de mogelijkheid tot hoger beroep. Partijen zouden dit vooraf wel als optie kunnen afspreken. Een partij heeft de mogelijkheid om naar de burgerlijke rechter te stappen en om vernietiging van het arbitrale vonnis te vragen. Vernietiging kan slechts op een zeer beperkt aantal gronden en is geen alternatief voor hoger beroep. 

Meer weten? 

Wil je meer te weten komen over arbitrage bij TAMI? Klik dan hier

Geschillenbeslechting – Haas vs. schildpad

Is procederen via de rechtbank voor handelszaken nog wel van deze tijd? Is in deze snelle tijd de traditionele juridische weg niet te langzaam? Is specifieke kennis van de rechter wel voldoende om een goed oordeel te vellen? Uitspraken van de rechtbank zijn openbaar, dat betekent dus dat mijn bedrijfsgeheimen op straat liggen. Deze vragen en zorgen zijn valide. Jos van Luyck, voormalig rechter en voorzitter van TAMI, geeft zijn kijk op de zaak. 

“Handelszaken duren veel te lang”, zo kopte het Financieel Dagblad enige tijdgeleden. Deze hartenkreet was afkomstig van cassatieadvocaat en hoogleraar burgerlijk procesrecht Remme Verkerk, hoogleraar empirische analyse van rechtssystemen Frans van Dijk en onderzoeksassistent Dewy Pistoria, allen werkzaam bij de Rijksuniversiteit Utrecht. “Vooral commerciële handelszaken met grote claims hebben een veel te lange doorlooptijd. Rechtszoekenden gaan hieronder gebukt, zo blijkt uit klantwaarderingsonderzoeken en enquêtes onder ondernemers” zo stelt het driemanschap vast. Dat kost veel tijd, geld, negatieve energie en onzekerheid, zo concluderen zij. 

Bedrijfsgeheim in de krant

Dat procederen via de rechtbank op een aantal vlakken schuurt mogen duidelijk zijn. Ook in ogenschouw genomen dat alle zittingen van de rechtbank openbaar zijn. Weg vertrouwelijkheid, terwijl die vertrouwelijkheid vaak juist gewenst is om – bijvoorbeeld – bepaalde procedés en/of bedrijfsgeheimen te beschermen. Dan wil je niet dat die als het ware op straat komen te liggen.

Goede jurist, geen techneut

Daarnaast: rechters zijn meestal goede juristen, maar bepaald geen techneuten. Een uitzondering daargelaten hebben rechters niet echt verstand van technologische vraagstukken. Worden die wel aan hen voorgelegd, dan zal de rechter al snel een deskundige inschakelen om hem te adviseren, wat weer tot extra vertraging leidt. De praktijk leert bovendien dat in verreweg de meeste gevallen de rechtbank het advies van de ingeschakelde deskundige klakkeloos overneemt.

Tijd

Kortom: niemand staat te springen om zijn/haar geschil voor te leggen aan de rechter. Niemand staat überhaupt te springen om terecht te komen in een dispuut met een zakelijke partner, juist om te voorkomen dat men van ‘partner’ verwordt tot ‘tegenpartij’. Dat is in de technologiewereld niet anders dan in de andere commerciële sectoren van onze maatschappij. Misschien is het in de technologiesector nog wel belangrijker, gelet op de snelheid waarmee de ontwikkelingen plaatsvinden.

Bij handelszaken met claims tussen de een en vijf miljoen euro duurt een procedure in eerste aanleg gemiddeld bijna twee jaar en in hoger beroep zelfs meer dan twee jaar.”

Initiatief van Brainport TechLaw

Juist om dit soort onverwachte en ongewenste ontwikkelingen in een zakelijke relatie te voorkomen of – wanneer een en ander al is geëscaleerd – op te lossen is TAMI in het leven geroepen op initiatief van Brainport TechLaw, een platform waar technologie en recht samenkomen (www.brainporttechlaw.nl). 

TAMI: mediation en arbitrage

Mediation is juist bedoeld om dreigende geschillen in de kiem te smoren. Een mediator – die de zakelijke partners faciliteert in hun gezamenlijk proces naar oplossing van een dreigend geschil – kan juist de-escalerend werken, zodat een echt conflict kan worden voorkomen en beide partners weer toekomstbestendig verder kunnen met elkaar. 

Leidt mediation ondanks alle inspanningen niet tot een oplossing of voelen partijen niets voor mediation, dan kan een arbiter gevraagd worden om de knopen, die partijen verdeeld houden, door te hakken, waarbij het niet uitmaakt of het dan gaat om juridische knopen en/of technische.

Ervaring, onpartijdigheid en onafhankelijkheid

Mediators en arbiters van TAMI zijn onafhankelijk en onpartijdig, maar hebben ruime levens- en werkervaring. En nog belangrijker: zij spreken de taal van de technische mensen, waardoor communicatiestoornissen kunnen worden vermeden. Alle TAMI-mediators staan ingeschreven in het door de MfN (Mediators Federatie Nederland) kwaliteitsregister. Alle arbiters zijn gescreend op kennis, kunde, ervaring en communicatievaardigheden.

Laagdrempelig

De toegang tot een TAMI-traject is laagdrempelig: via de website www.tami.nl kan men eenvoudig de hulp van TAMI-mediators en arbiters inroepen. We adviseren partijen al bij het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst vast te leggen dat (dreigende) geschillen ter oplossing zullen worden voorgelegd aan TAMI.  Alleen dan is TAMI bevoegd en niet de rechtbank. Natuurlijk kan men altijd terecht bij TAMI wanneer er een geschil is. Beide partijen moeten dan overeenkomen dat TAMI bevoegd is om het geschil te beslechten. De ervaring leert dat als er een conflict is dat het tussen partijen moeilijker is te praten over een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Dus beter om dit vooraf vast te leggen om te voorkomen dat een gang naar de rechtbank de enige optie is.

Hier vind je voorbeeld van (contracts)artikelen die daartoe eenvoudig in een overeenkomst kunnen worden opgenomen.

“Vooral procedurele stappen zorgen voor vertraging”

Snel

De TAMI-arbiters en mediators werken snel: bij arbitrage duurt het maximaal 3 (verkorte procedure) tot 6 maanden (gewone procedure) voordat er een uitspraak is. Bij mediation hangt het van partijen zelf af hoelang het duurt voordat de verhoudingen weer zijn genormaliseerd, uiteraard zal de mediator ook hierin begeleiden. 

Kosten

Mediation kost €1.500 aan kosten voor TAMI, nog te verhogen met de kosten van de mediator, die een redelijk uurtarief hanteert, afhankelijk ook van het financiële belang van de kwestie die aan hem/haar wordt voorgelegd. Een duidelijk overzicht vind je onderaan deze pagina

Arbitrage kost € 1.500 tot € 2.000 aan TAMI-kosten en ook hier komen de kosten van de arbiter(s) er nog bij, waarbij eveneens een redelijk uurtarief wordt gehanteerd. Verdere informatie over kosten is hier terug te vinden. 

Geen advocaat nodig

Tenslotte, maar niet onbelangrijk: de procedures bij TAMI zijn een stuk informeler dan bij de rechtbank. Enerzijds komt dat door het feit dat de rechtbank gebonden is aan allerlei wettelijke bepalingen en reglementen (terwijl TAMI daar veel minder last van heeft) en anderzijds door het feit dat bij TAMI – anders dan bij de rechtbank – geen sprake is van zogenaamde ‘verplichte procesvertegenwoordiging’, ofwel: bij TAMI heb je geen advocaat nodig (het mag natuurlijk wel) en kun je je eigen zaken bepleiten en/of toelichten.

De voordelen op een rijtje

Waar komen we dan uit wanneer we de zojuist omschreven kenmerken van TAMI vergelijken met de genoemde kenmerken van een procedure bij de rechtbank? 

De verschillen in het voordeel van TAMI bestaan dan uit:

  1. Tijdwinst 
  2. Minder kosten
  3. Deskundige arbiters en mediators 
  4. Waarborging van de vertrouwelijkheid/ geen openbaarheid
  5. Informele procedure, met respectering van de grondbeginselen van hoor en wederhoor en deugdelijke motivering

Alle aanleiding dus om bij dreigende of reeds bestaande geschillen TAMI in te schakelen en daarmee geld, tijd, ergernis en onzekerheid te besparen.

Internationale arbitrage: 7 zaken die van belang zijn

Nederland is een land dat bij uitstek geschikt is voor internationale arbitrage. Enerzijds kent Nederland een hele nieuwe arbitragewet, die onder andere de mogelijkheid tot het digitaal laten verlopen van het arbitrageproces ondersteunt, meer dan ooit partijen de vrijheid biedt hun procedure in te richten naar hun eigen wensen en waar partijen zelf een arbiter aan mogen wijzen. Ook is arbitrage in Nederland een veel voorkomende en bekende wijze van geschillenbeslechting. In dit artikel lichten we 6 punten uit die van belang zijn bij een internationaal conflict. 

  1. Welke wet? 

Als je in Nederland handelt met een landgenoot is het vanzelfsprekend dat hierop de Nederlandse wet van toepassing is. Maar hoe zit dat als we de grens overgaan? Geldt dan de Nederlandse wet of is de wet van het thuisland van je samenwerkingspartner leidend? In de regel wordt er vooraf in het contract vastgelegd welk recht van toepassing is. Maar het kan zijn dat hier vooraf geen afspraken over gemaakt zijn. Dan moet op basis van wetgeving (bijvoorbeeld een Europese verordening) worden bepaald welk recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is. Dat klinkt oneerlijk. Partij A kan gunstiger uit zijn bij het ene recht en partij B bij het andere. Wanneer er geen toepasselijk recht is gekozen dan kan een VN-verdrag van toepassing zijn. In 1980 is het VN-verdrag voor internationale koopovereenkomsten van roerende zaken, beter bekend als het Weens Koopverdrag, gesloten. In het Engels wordt dit afgekort tot CISG. 

2. Het Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag bevat regels over de totstandkoming van de internationale koopovereenkomst, de betaling van de koopprijs, de levering en de gevolgen van een gebrekkige prestatie. Als zogenaamd supranationaal recht zet het Weens Koopverdrag het nationale Nederlandse kooprecht opzij. Het wordt gezien als een van de meest succesvolle internationale eenmakingsverdragen. 85 landen hebben zich hierbij aangesloten.  Indien bijvoorbeeld een Nederlandse koper en een verkoper uit Hongkong een koopovereenkomst van roerende zaken aangaan, betekent dit automatisch dat ook het Weens Koopverdrag van toepassing is. Vaak zien we in algemene voorwaarden dat de toepassing van het verdrag wordt uitgesloten. Vreemd, zou je denken. Dit heeft er mee te maken dat veel advocaten niet voldoende kennis hebben van dit verdrag. En dus adviseren ze om het Weens Koopverdrag uit te sluiten. Ook kan het zijn dat een van de partijen bij de totstandkoming van de deal de gelding van zijn eigen recht heeft afgedwongen. 

3. Het Verdrag van New York

Het is voor partijen die internationaal zaken doen aan te raden om arbitrage op te nemen in de algemene voorwaarden. De tenuitvoerlegging van een arbitrair vonnis in het buitenland is gewaarborgd in het Verdrag van New York, waar veel landen bij zijn aangesloten. Het verdrag vereist dat nationale gerechten een overeenkomst tot arbitrage tussen partijen erkennen en regelt daarnaast de tenuitvoerlegging van buitenlandse arbitrale vonnissen.

4. Specialisten

Welk recht ook van toepassing is, arbiters van TAMI zijn toegerust om geschillenbeslechting te laten verlopen via het in deze kwestie toepasbare recht. Anders wordt er een juridische specialist gezocht die kan optreden als arbiter. Natuurlijk is TAMI er voor de technische geschillen en dus is er ook een deskundige die verstand heeft van de techniek in kwestie. Gelukkig hoeft de techneut zich niet druk te maken over de toepasbaarheid van wet- en regelgeving en de jurist niet over de techniek. Ook kunnen partijen zelf iemand aandragen die naar dat recht een uitspraak kan doen. 

5. Rechtbank of arbitrage? 

Waar binnen onze landsgrenzen een gerechtelijke procedure niet (altijd) de voorkeur geniet boven arbitrage geldt dat zeker ook buiten Nederland. Arbitrage biedt de mogelijkheid te kiezen voor de uitvoerende instantie, de arbiter, de taal en het recht dat van toepassing is. Vaak zijn ook rechters in het buitenland erg drukbezet en worden processen vertraagd door bureaucratie. Ook komen we weer terug op het punt dat rechters niet beschikken over specifieke kennis die van toepassing is op uw zaak. Tijd en geld blijven een obstakel. Daarnaast is vertrouwelijkheid niet gewaarborgd want juridische uitspraken zijn openbaar. Ook met buitenlandse handelsgeschillen biedt TAMI snelle, goedkope en minder formele procedures waarin u zelf de regie hebt en een expert uitspraak doet. De voordelen van de rechtbank wegen ook hier niet op tegen de voordelen van arbitrage.

6. Online

Rechtbanken experimenteren momenteel met online zittingen, maar daar willen ze weer vanaf. Partijen willen niet mee doen aan een Zoom-sessie. Met arbitrage van TAMI is vertrouwelijkheid gewaarborgd en dit argument getackeld. Rechters geven ook aan dat ze partijen graag in de ogen willen kunnen kijken (zonder HD-scherm er tussen). Waar rechters het nog weleens lastig vinden digitaal hun werk te doen, geldt dat voor veel ondernemers al lang niet meer. Mocht dat vóór COVID-19 nog een belemmering vormen dan is die tijdens deze pandemie helemaal verdwenen. Het werd voor iedereen immers de norm. De voorspellingen zijn dat als coronamaatregelen weer verdwenen zijn, het online werken zal blijven. De techniek wordt steeds beter en wifi sterker. Maar is digitaal vergaderen ook 100% veilig? Belangrijk is om u te beseffen dat 100% veiligheid nergens gegarandeerd kan worden. In een spreekkamer kun je ook afgeluisterd worden. De bekende aanbieders van conference calls doen er alles aan hun verbindingen zo veilig mogelijk tot stand te laten komen. Deze partijen zijn er allesbehalve bij gebaat als gesprekken op straat komen te liggen. Daarnaast is het ook mogelijk mediation en arbitrage via een extra beveiligde verbinding tot stand te laten komen. Toch liever fysiek om tafel? Ook dat behoort tot de mogelijkheden. 

7. Arbitrageclausule

Een contract wordt altijd opgesteld om afspraken duidelijk vast te leggen en ter voorkoming van ‘gedoe’ als er dan toch een conflict ontstaat. Denk dus goed na over welk recht u wilt laten gelden. Kiest u voor een arbitrageclausule in het contract? Dan kunt u een nationaal of internationaal gerecht aanwijzen als arbitrage-instantie, zoals TAMI. Elk land heeft daarnaast vaak zijn eigen wetgeving op het gebied van arbitrage. Hier vindt u in het oranje blokje bij ‘Links & Downloads’ een overzicht van clausules die opgenomen kunnen worden in een contract waarin arbitrage als eerste remedie wordt geboden. 

Kosten: geen verrassingen

Een belangrijk voordeel van werken met mediation of arbitrage van TAMI is vooraf weten wat de procedure maximaal gaat kosten. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan. Mediation met een financieel belang van minder dan een miljoen kost u maximaal €7.750, bijvoorbeeld. Bovendien zijn de kosten van mediation of arbitrage een fractie van de kosten die gepaard gaan met een gang naar de rechtbank. Om over tijd en frustratie nog maar te zwijgen. 

TAMI is een initiatief van Brainport TechLaw, een platform waar technologie en recht samenkomen. Ondernemen en innoveren betekent ook dat je conflicten kunt krijgen. Bijvoorbeeld met een partner, leverancier of concurrent. Soms is een externe partij nodig om een conflict op te lossen. Procederen voor een rechter vraagt een enorme investering in zowel tijd als middelen. De vereniging Brainport TechLaw heeft zich daarom ingezet voor de oprichting van geschilleninstituut TAMI, gebaseerd op arbitrage en mediation: een onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, snel, kostenefficiënt en vertrouwelijk alternatief voor de rechter.

Mediation
Bij het indienen van het verzoek om een zaak in behandeling te nemen is de indiener administratiekosten verschuldigd. Voor mediation bedragen deze kosten €500. Wanneer de mediation start, is de indiener kosten van het scheidsgerecht verschuldigd welke €1.000 bedragen. De kosten voor de mediator zijn gesplitst naar het financieel belang. Is het financieel belang lager dan €1.000.000? Dan bedraagt het uurtarief van een mediator €250 met een maximum van €6.250. In dat geval kost de mediation maximaal €7.750. Is het financieel belang hoger dan €1.000.000? Dan bedraagt het uurtarief van een mediator €312 met een maximum van €7.800. In dit geval is het totaalbedrag van de mediation gemaximeerd op €9.300. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Arbitrage
Bij het indienen van het verzoek om een zaak in behandeling te nemen is de indiener administratiekosten verschuldigd. Wanneer de arbitrage start, is de indiener kosten van het scheidsgerecht en kosten van de arbiter verschuldigd. De kosten zijn weergegeven in de tabel. De bedragen zijn exclusief btw.

  • Het bedrag geldt per arbiter. Indien er voor meerdere arbiters wordt gekozen dan gelden de hiervoor genoemde bedragen per arbiter.
  • Zowel een verkorte als een normale arbitrageprocedure gaat uit van één schriftelijk ronde, een zitting en een uitspraak. Indien partijen meer proceshandelingen willen (extra schriftelijke ronde, bezichtiging ter plekke, horen van getuigen, etc.) dan kan dit leiden tot een hoger kostenmaximum. Partijen kunnen daar, in overleg met de arbiter en de administrateur, nadere afspraken over maken.
  • Partijen betalen een voorschot. Indien de arbiter(s) voorziet (n) dat de kosten hoger uitpakken, dan zullen ze om betaling van een nieuw voorschot verzoeken.
  • Eventuele reis- en verblijfskosten van de arbiter(s) zijn niet inbegrepen in dit kostenoverzicht en worden separaat in rekening gebracht.

Heel helder en transparant. En bovendien veilig; vooraf weet u waar u aan toe bent en u komt niet voor onaangename verrassingen te staan. Ook voor dit lage tarief zijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid, deskundigheid en vertrouwen gewaarborgd. De doorlooptijd is vele malen korter ten opzichte van de tijd die u kwijt bent met een beslechting via de rechtbank.

Benieuwd of mediation of arbitrage ook kan helpen bij uw geschil?
Neem contact met ons op: secretariaat@tami.nl.

Doorlooptijd

Een van de redenen om mediation of arbitrage te verkiezen boven een gang naar de rechtbank is de doorlooptijd. Het tijdsbestek is aanzienlijk korter bij mediation of arbitrage dan bij een gerechtelijke procedure. Natuurlijk is elk geschil anders, maar we streven ernaar de best mogelijke uitkomst te behalen in een zo’n kort mogelijke doorlooptijd. Hoe dat in zijn werk gaat leest u hier.

Mediation

Mediation is een vorm van het afhandelen van een conflict waarbij partijen zelf met een deskundig mediator tot een oplossing komen. De mediator oordeelt niet maar is de bemiddelaar die partijen helpt om in een of meerdere gesprekken samen tot een oplossing te komen. Als de partijen aankloppen bij TAMI bekijken we welke mediators er in aanmerking komen om te helpen bij deze kwestie. De partijen kiezen uit de door TAMI gemaakte selectie vervolgens zelf wie hen gaat begeleiden. De gekozen mediator geeft aan hoe de procedure gaat verlopen en wie, wanneer, wat moet doen. In overleg met de mediator wordt daarvoor een tijdsplanning gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Partijen hebben hierin dus zelf de regie, maar het hangt ook af van de aard van het geschil en de bereidheid van de partijen om tot een spoedige oplossing te komen. Mediation kent geen gerechtelijke procedures met termijnen. TAMI hanteert het MfN mediationreglement met als uitgangspunt een snelle procedure. Doordat partijen dit zelf in de hand hebben, TAMI de mediation op de voet volgt en er vooraf afspraken worden vastgelegd, geniet mediation de voorkeur boveneen procedure bij de rechter waar veel meer tijd en kosten mee gemoeid zijn.

Richtlijn doorlooptijd mediation

De Mediators Federatie Nederland (MfN), waarbij mediators van TAMI zijn aangesloten, gaat uit van een doorlooptijd van in principe drie maanden met gemiddeld zes contacturen. Uiteraard is dat afhankelijk van een aantal factoren zoals het rechtsgebied, de aard van het conflict en de bereidwilligheid van de betrokken partijen.

Wilt u zich aanmelden voor mediation? Dat kan hier.

Arbitrage

Een andere vorm om een conflict op te lossen is arbitrage. Als partijen een conflict hebben en de hulp van TAMI willen inroepen voor arbitrage nemen ze contact met ons op om de zaak in behandeling te nemen. Er is dan keus uit een verkorte of reguliere procedure en één of meerdere arbiters. Ook geven de partijen aan op welk gebied de arbiter(s) deskundig moet(en) zijn. De bij TAMI aangesloten arbiters hebben kennis van de technologie waar het in de des betreffende zaak om gaat. TAMI stelt een aantal kandidaten voor die als arbiter(s) in deze zaak kunnen helpen. De partijen kiezen dan voor een of drie arbiters. TAMI geeft aan hoe de procedure gaat verlopen en wie, wanneer, wat moet doen.

Doorlooptijd arbitrage

De duur van een TAMI-arbitrage is afhankelijk van de aard en complexiteit van het geschil, maar vooral van de wijze waarop partijen willen procederen. De standaardtermijn om processtukken in te dienen bij TAMI is vier weken, maar partijen kunnen uiteraard andere afspraken maken. TAMI probeert een geschil zo snel mogelijk te beslechten, waarbij de kwaliteit van een te nemen beslissing altijd voorop staat.

Binnen arbitrage van TAMI kennen we twee opties als het gaat om doorlooptijd. Er is de verkorte procedure waarbij er in maximaal drie maanden een uitspraak is. De andere optie is de ‘normale’ procedure, waarbij er binnen maximaal 6 maanden een uitspraak wordt gedaan. In beide gevallen krijgt iedere partij de gelegenheid een schriftelijk stuk te maken, dan is er een zitting (eventueel via Skype) en dan volgt de uitspraak. De verkorte procedure mag niet worden verward met spoedarbitrage, vooralsnog kent TAMI deze laatste variant nog niet. Spoedarbitrage betekent dat er in een nog kortere doorlooptijd een uitspraak kan worden verkregen. Als de arbiter is benoemd, kan in spoedeisende gevallen in overleg met de partijen worden verzocht om een beter passende procesorde vast te stellen. In dit laatste scenario kunnen partijen dus zelf de termijnen overeenkomen die tijdens de procedure gelden.

De arbiter is degene die de leiding heeft over de arbitrage en de ruimte heeft om de arbitrage naar eigen inzicht in te richten, uitgaande van de belangen van de betrokken partijen. Dat laatste staat ten slotte altijd voorop. 

Wilt u een arbitrageaanvraag indienen? Dat kan hier.

We spreken de taal van juristen én techneuten

Veel rechters beschikken niet over specifieke technologische kennis. Dat maakt het doen van uitspraken lastig. Vaak wordt er een deskundige benoemd en wordt het deskundig oordeel integraal door de rechter overgenomen. En dat is niet altijd wenselijk. Gelukkig spreken alle arbiters en mediators van TAMI de taal van techneuten en van juristen.

Dat er behoefte is aan een partij die onafhankelijk opereert op het snijvlak van technologie en recht is duidelijk. Niet voor niets is TAMI voortgekomen uit een verzoek vanuit de bedrijven in de technologie, de gemeente Eindhoven, Brainport Development en advocaten die voor technologiebedrijven optreden. TAMI is een initiatief van Brainport TechLaw, een platform waar technologie en recht samenkomen. Want waar wordt ondernomen, ontwikkeld en geïnnoveerd, kunnen ook conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld met een partner, leverancier of concurrent. Soms is een externe partij nodig om een conflict op te lossen. Procederen voor een rechter vraagt een enorme investering in zowel tijd als middelen, het komt de relatie niet ten goede en dan hebben we het nog niet over de frustratie die het met zich meebrengt. Daarnaast is er vaak een gebrek aan technologische kennis bij bijvoorbeeld rechters. Dat maakt dat procederen zeker niet de voorkeur geniet.

Uiteenlopende kennis

Gelukkig biedt TAMI uitkomst en kan een gang naar de rechtbank worden voorkomen. Zoals eerder benoemd hebben alle arbiters en mediators aangesloten bij TAMI naast juridische kennis ook technologische kennis. En dat zorgt ervoor dat TAMI kan helpen bij allerlei technologische vraagstukken. Dat kan variëren van intellectuele eigendomsrechten tot aan automatiseringsprojecten of van software geschillen tot aan R&D-ontwikkelingsprojecten. Zelfs als er nog geen sprake is van een geschil, maar er een discussie opgehelderd moet worden, kan het zijn dat je geholpen bent met een expert die ‘ja’ of ‘nee’ oordeelt. Daarmee kan de samenwerking weer verder.

Mochten er vraagstukken zijn die betrekking hebben op hele specifieke technologie dan nemen we een materiedeskundige in de arm. Uiteraard is het heel belangrijk dat de materiedeskundige altijd volledig onafhankelijk en onpartijdig is. Dat staat in zijn algemeenheid erg hoog in het vaandel van TAMI.

Digitaal werken

Naast dat TAMI gespecialiseerd is in technologie maken we ook veel gebruik van technologie. Zo werken we veel digitaal. Digitaal procederen betekent procederen zonder de noodzaak elkaar in één ruimte te treffen. Digitaal procederen kan altijd en overal. Er is alleen een goed functionerende, veilige internetverbinding voor nodig. Desgewenst kunnen vergaderingen met de betrokkenen via een Skype-vergadering worden gehouden. Dat maakt internationaal werken makkelijk, maar is bijvoorbeeld ook Corona-proof.

Nieuwsbrieven

Hier vindt u alle TAMI nieuwsbrieven die tot dusver verschenen zijn. Ook kunt u zich onder aan deze pagina aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt deze dan 7 keer per jaar.

TAMI werkt door tijdens coronacrisis

Alle rechtbank en gerechtshoven zijn dicht voor nog onbepaalde tijd. Voor technologie geschillen is er een alternatief voor de gewone rechtspraak. Het technologie arbitrage en mediation instituut (TAMI) werkt op een andere manier: digitaal. Bij TAMI is de arbiter een expert die kennis heeft van de technologie waar de zaak over gaat. De mediators zijn erkende MfN mediators. Juristen ondersteunen het proces en de arbiter(s).

Voor wat voor zaken is TAMI bedoeld?
TAMI biedt een oplossing voor zaken waar toepassing van technologie een rol speelt. Dat kan gaan om intellectuele eigendomsrechten, software, automatiseringsprojecten, R&D-ontwikkelingsprojecten, etc. Zaken waar een discussie of een geschil is ontstaan over de toepassing van de technologie. Er hoeft zelfs nog geen sprake te zijn van een geschil. Soms bestaat er discussie en zijn partijen geholpen met een expert die ‘ja’ of ‘nee’ oordeelt. Met dat oordeel kunnen partijen dan weer verder. Soms is er echt sprake van een geschil en willen partijen een oordeel van een expert.

Waarom naar TAMI in plaats van de rechter?
Bij TAMI worden alle zaken vertrouwelijk en niet openbaar behandeld. De zaken bij de rechter zijn wel openbaar. De pers en publiek kunnen er kennis van nemen. Zittingen bij TAMI zijn niet openbaar. Dat maakt TAMI anders. En de doorlooptijd bij TAMI is aanzienlijk korter. Partijen bepalen de snelheid van de procedure in hoge mate zelf.

Wat is digitaal procederen?
Digitaal procederen betekent procederen zonder de noodzaak elkaar in één ruimte te treffen. Digitaal procederen kan altijd en overal. Er is alleen een goed functionerende, veilige internetverbinding voor nodig. Desgewenst kunnen vergaderingen met de betrokkenen via een Skype-vergadering worden gehouden. Dat is Corona-proof.

Is TAMI duurder dan de gewone rechter?
De gewone rechter wordt betaald uit belastinggeld. De partijen betalen wel griffierecht maar hoeven de rechter niet te betalen. Bij arbitrage en mediation betalen partijen de kosten van de expert(s) die ingeschakeld worden. Bij arbitrage is het gebruikelijk dat bij de uitspraak ook een uitspraak wordt gedaan over de proceskosten van partijen. Dat kan betekenen dat de partij die de procedure verliest ook de proceskosten van de andere partij moet betalen. Of kosten kunnen worden verdeeld. Ook daar kunnen partijen vooraf afspraken over maken.

Hoe wordt TAMI ingeschakeld?
Partijen moeten samen kiezen voor een procedure bij TAMI. TAMI moet bevoegd worden gemaakt. Dat kan door in algemene voorwaarden of de overeenkomst al op voorhand te kiezen voor geschillenbeslechting via TAMI. Wanneer dit niet is gebeurd dan kunnen partijen ook later alsnog kiezen voor het bevoegd maken van TAMI. Wat ook kan is dat een partij een zaak aanmeldt bij TAMI. TAMI kan dan met de andere partij contact opnemen en voorstellen om TAMI bevoegd te maken om de zaak in behandeling te nemen.

Hoe meld ik een zaak aan?
Op de website van TAMI kunnen arbitrage en mediation zaken worden aangemeld. Daarvoor moet een formulier met gegevens worden ingevuld. TAMI neemt de zaak vervolgens in behandeling.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid is één van de kernaspecten van mediation en arbitrage. Waar partijen in (de aanloop naar) een rechtszaak vaak zo min mogelijk prijsgeven, is het essentieel voor het slagen van mediation en arbitrage dat partijen elkaar juist wel veel openheid van zaken geven. Dat bevordert immers het vertrouwen dat nodig is om dichter bij elkaar te komen. En dat is het uitgangspunt van mediation en arbitrage; een gang naar de rechtbank voorkomen, want met advocaten wordt toch vaak de nadruk gelegd op de verschillen.

Vertrouwelijkheid in mediation

Partijen die via mediation proberen een geschil op te lossen, doen dat ter voorkoming van een gerechtelijke procedure. Zoals de voorzitter van TAMI, Jos van Luyck al eerder benadrukte, is dat hierin niet onderschat mag worden dat zeker in de tech er een sfeer heerst van vertrouwelijkheid. Alles is redelijk kwetsbaar; ‘niemand mag mijn kennis hebben’. Als de rechtbank uitspraak doet dan is die openbaar. Via onze werkwijze is geheimhouding en dus de vertrouwelijkheid gewaarborgd.

Uiteraard worden met mediation en arbitrage ook zaken vastgelegd. Het is daarom belangrijk te weten dat in het mediationreglement van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de geheimhoudingsplicht voor mediations opgenomen. Kort gezegd is het zowel partijen als de (MfN-register) mediator verboden mededelingen te doen over zaken of zich op stukken te beroepen die tijdens de mediation bekend zijn geworden. Daarbij is expliciet vermeld dat dit verbod zich ook uitstrekt tot het doen van mededelingen aan of het zich beroepen op stukken bij rechters of arbiters. Dit heeft dus betrekking op alle stukken zoals de mediationovereenkomst, foto’s tot aan aantekening van de mediator of van de betrokken partijen. Wanneer een partij zich wil beroepen op een van de stukken dan zal hij daarvoor toestemming van de andere partij moeten krijgen.

De geheimhoudingsplicht gaat dus vrij ver en vormt een goede waarborg voor de vertrouwelijkheid in mediations. Zo kunnen partijen met een gerust hart open kaart spelen in de mediation, hetgeen de kans dat de mediation succesvol wordt afgerond, aanzienlijk verhoogt.

Vertrouwelijkheid in arbitrage

Een belangrijke reden om te kiezen voor arbitrage is wederom de vertrouwelijkheid. Daar waar gerechtelijke procedures en vonnissen openbaar zijn, geldt dit net als voor mediation, niet voor arbitrage. Vertrouwelijkheid wordt ‘als een vast kenmerk en beginsel van ongeschreven Nederlands arbitragerecht beschouwd’, aldus H.J. Snijders in ‘Arbitrage, vertrouwelijk of openbaar dan wel een mixtum daarvan’. Zoals de titel al prijsgeeft is arbitrage niet per definitie vertrouwelijk. Gelukkig werkt TAMI met een arbitrageregelement dat dit waarborgt. Alle direct of indirect betrokken partijen worden gehouden aan geheimhouding. Maar de vertrouwelijkheid van arbitrage kent meerdere aspecten. Zo zal, anders dan een vonnis van een rechter, het arbitrale vonnis niet worden gepubliceerd en dus onbekend blijven. En waar de agenda van de zittingen van een rechtbank voor journalisten vaak een bron is voor verslaggeving over spraakmakende zaken, blijft bij arbitrage het hele bestaan van een procedure onbekend voor de buitenwereld. Ongenodigde gasten hebben bovendien geen toegang tot een zitting, mochten ze er al bekend mee zijn. Door de vertrouwelijkheid kan een arbitrage dus in alle stilte en rust plaatsvinden.

Wanneer schakelt u TAMI in?

In een regio als deze wordt heel veel samengewerkt op het gebied van tech. Het is dan van belang dat je de relatie goed houdt en de overeenkomsten opzoekt; niet de tegenstellingen.”

Conflicten vermijden we liever, maar als er dan toch een geschil is en je komt er samen niet uit, dan wil je dat dit onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, snel, kostenefficiënt en vertrouwelijk wordt opgelost. Veel ondernemers weten niet dat je dan niet direct naar de rechtbank hoeft. TAMI focust op mediation en arbitrage als alternatief.

TAMI is gespecialiseerd in diverse conflicten die kunnen voorkomen bij tech bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld gaan over intellectueel eigendom, R&D-samenwerking, open innovatie en IT-contracten. Afhankelijk van de technologie waar het geschil betrekking op heeft, wordt een materiedeskundige gezocht die als arbiter of mediator op kan treden. Het instituut is er zowel voor de start-up, scale-up, MKB als corporate, in Nederland en in het buitenland.

Hans Bloemen, voorzitter Brainport Techlaw en bestuurslid TAMI:

“Het bijzondere aan TAMI is dat alle mediators en arbiters vooral de taal van techneuten spreken en niet alleen de taal van juristen. In een regio als deze wordt heel veel samengewerkt op het gebied van tech. Het is dan van belang dat je de relatie goed houdt en de overeenkomsten opzoekt; niet de tegenstellingen. Bovendien is via het instituut een voordelige en vooral verkorte procedure mogelijk, alle partijen zijn gebaat bij een snelle oplossing. We zijn thuis in de Brainport-regio maar werken internationaal.”

Efficiënt en vertrouwelijk

Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk elektronisch gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een zitting via Skype. Dit bespaart – zeker in internationale geschillen – veel tijd en kosten. Een bijkomend voordeel van mediation en arbitrage is dat het vertrouwelijk is, je conflict komt dus niet in de krant.

Rob van Gijzel, oud-burgemeester Eindhoven:

“We moeten met elkaar blijven praten over het samen versterken van ons ecosysteem. We hebben in onze regio te maken met een andere afhankelijkheid, waarvoor een betrouwbare keten zeer relevant is. Natuurlijk gaat er altijd wel eens iets mis, maar dat los je beter ordentelijk op om iedere partij recht te doen. TAMI is daar een enorme hulp bij. En dat hadden we nog niet.”