Aanmeldformulier Arbitrage

Door het indienen van een arbitrageaanvraag start een arbitrage bij het Technology Arbitration & Mediation Institute (hierna: ‘TAMI’). De arbitrageprocedure is geregeld in het arbitragereglement van TAMI.

De datum en het tijdstip van ontvangst van de arbitrageaanvraag door TAMI geldt als start van de arbitrage (artikel 5 lid 2). De indiener van de arbitrageaanvraag ontvangt elektronisch een ontvangstbevestiging van de aanvraag.

Het arbitragereglement bepaalt dat de arbitrageaanvraag een aantal gegevens bevat (artikel 5 lid 2). TAMI heeft deze gegevens nodig om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

  a. Gegevens eiser

  Indien van toepassing, gegevens gemachtigde eiser


  b. Gegevens verweerder

  Indien van toepassing, gegevens gemachtigde verweerder

  c. Korte omschrijving van het geschil

  d. Arbitrageovereenkomst en eventuele overige overeenkomsten


  De afspraak tussen partijen, dat hun geschillen zullen worden beslist door arbitrage volgens het Reglement van TAMI moet blijken uit een arbitrageovereenkomst (arbitraal beding of arbitraal compromis). Graag een kopie van de betreffende overeenkomst(en) of andere documenten meesturen bij de aanvraag.

  e. Globale omschrijving van de eis en, indien mogelijk, een opgave van het geldelijk belang van elk van de vordering(en).

  f. Benoeming van arbiters


  Het reglement van TAMI heeft als uitgangspunt dat partijen zelf de arbiter benoemen. Wanneer partijen de benoeming van drie arbiters zijn overeengekomen, dan benoemt iedere partij één arbiter en benoemen de twee arbiters gezamenlijk de derde arbiter, die tevens als voorzitter zal optreden. Bij het benoemen van een arbiter kunnen partijen ook gebruik maken van suggesties van kandidaatarbiters door TAMI.
  Wanneer partijen zelf de arbiter(s) benoemen, vul hieronder de gegevens in:

  Eiser benoemt / partijen benoemen gezamenlijk:

  Naam arbiter 1

  Als meerdere arbiters zijn benoemd en duidelijk is wie voorzitter van het scheidsgerecht is:
  Verweerder benoemt:

  Arbiter 2

  President:  Een arbiter behoort onpartijdig en onafhankelijk te zijn. Hij of zij mag geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met een van partijen of een van de mede-arbiters hebben. Hij of zij behoort geen rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van het geding te hebben. Evenmin mag een arbiter voorafgaand aan de benoeming zijn of haar mening over de zaak aan een der partijen kenbaar gemaakt hebben.

  g. Aantal arbiters (Artikel 7(2)(i))

  Het aantal arbiters dient oneven te zijn. Wanneer partijen geen overeenstemming hebben bereikt over het aantal arbiters, dan zal de TAMI-administrateur het aantal bepalen op één of drie, afhankelijk van de aard en omvang van de zaak. Met betrekking tot het aantal arbiters:

  h. Kwalificaties van de arbiter(s)

  Met betrekking tot de kwalificaties van de arbiter(s):

  i. Plaats van arbitrage

  De plaats van arbitrage wordt bepaald door partijen, bij gebreke waarvan het scheidsgerecht de plaats van arbitrage bepaalt. Met betrekking tot de plaats van arbitrage:

  j. Taal van de arbitrage

  Met betrekking tot de taal van de arbitrage:
  (a) Zijn partijen overeengekomen dat dit moet zijn:
  Nederlands (Dutch)Engels (English)

  (b) Zijn partijen niets nader overeengekomen, maar heeft eiser de voorkeur voor:

  Nederlands (Dutch)Engels (English)

  k. Overige bijzonderheden betreffende de arbitrale procedure.

  Ik accepteer de voorwaarden

  Liever offline invullen?

  Dat kan natuurlijk ook. Download het formulier en vul het in.

  Download

  Upload

  Vul het document in en upload het hier. Wij nemen spoedig contact met je op.