Doorlooptijd

Een van de redenen om mediation of arbitrage te verkiezen boven een gang naar de rechtbank is de doorlooptijd. Het tijdsbestek is aanzienlijk korter bij mediation of arbitrage dan bij een gerechtelijke procedure. Natuurlijk is elk geschil anders, maar we streven ernaar de best mogelijke uitkomst te behalen in een zo’n kort mogelijke doorlooptijd. Hoe dat in zijn werk gaat leest u hier.

Mediation

Mediation is een vorm van het afhandelen van een conflict waarbij partijen zelf met een deskundig mediator tot een oplossing komen. De mediator oordeelt niet maar is de bemiddelaar die partijen helpt om in een of meerdere gesprekken samen tot een oplossing te komen. Als de partijen aankloppen bij TAMI bekijken we welke mediators er in aanmerking komen om te helpen bij deze kwestie. De partijen kiezen uit de door TAMI gemaakte selectie vervolgens zelf wie hen gaat begeleiden. De gekozen mediator geeft aan hoe de procedure gaat verlopen en wie, wanneer, wat moet doen. In overleg met de mediator wordt daarvoor een tijdsplanning gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Partijen hebben hierin dus zelf de regie, maar het hangt ook af van de aard van het geschil en de bereidheid van de partijen om tot een spoedige oplossing te komen. Mediation kent geen gerechtelijke procedures met termijnen. TAMI hanteert het MfN mediationreglement met als uitgangspunt een snelle procedure. Doordat partijen dit zelf in de hand hebben, TAMI de mediation op de voet volgt en er vooraf afspraken worden vastgelegd, geniet mediation de voorkeur boveneen procedure bij de rechter waar veel meer tijd en kosten mee gemoeid zijn.

Richtlijn doorlooptijd mediation

De Mediators Federatie Nederland (MfN), waarbij mediators van TAMI zijn aangesloten, gaat uit van een doorlooptijd van in principe drie maanden met gemiddeld zes contacturen. Uiteraard is dat afhankelijk van een aantal factoren zoals het rechtsgebied, de aard van het conflict en de bereidwilligheid van de betrokken partijen.

Wilt u zich aanmelden voor mediation? Dat kan hier.

Arbitrage

Een andere vorm om een conflict op te lossen is arbitrage. Als partijen een conflict hebben en de hulp van TAMI willen inroepen voor arbitrage nemen ze contact met ons op om de zaak in behandeling te nemen. Er is dan keus uit een verkorte of reguliere procedure en één of meerdere arbiters. Ook geven de partijen aan op welk gebied de arbiter(s) deskundig moet(en) zijn. De bij TAMI aangesloten arbiters hebben kennis van de technologie waar het in de des betreffende zaak om gaat. TAMI stelt een aantal kandidaten voor die als arbiter(s) in deze zaak kunnen helpen. De partijen kiezen dan voor een of drie arbiters. TAMI geeft aan hoe de procedure gaat verlopen en wie, wanneer, wat moet doen.

Doorlooptijd arbitrage

De duur van een TAMI-arbitrage is afhankelijk van de aard en complexiteit van het geschil, maar vooral van de wijze waarop partijen willen procederen. De standaardtermijn om processtukken in te dienen bij TAMI is vier weken, maar partijen kunnen uiteraard andere afspraken maken. TAMI probeert een geschil zo snel mogelijk te beslechten, waarbij de kwaliteit van een te nemen beslissing altijd voorop staat.

Binnen arbitrage van TAMI kennen we twee opties als het gaat om doorlooptijd. Er is de verkorte procedure waarbij er in maximaal drie maanden een uitspraak is. De andere optie is de ‘normale’ procedure, waarbij er binnen maximaal 6 maanden een uitspraak wordt gedaan. In beide gevallen krijgt iedere partij de gelegenheid een schriftelijk stuk te maken, dan is er een zitting (eventueel via Skype) en dan volgt de uitspraak. De verkorte procedure mag niet worden verward met spoedarbitrage, vooralsnog kent TAMI deze laatste variant nog niet. Spoedarbitrage betekent dat er in een nog kortere doorlooptijd een uitspraak kan worden verkregen. Als de arbiter is benoemd, kan in spoedeisende gevallen in overleg met de partijen worden verzocht om een beter passende procesorde vast te stellen. In dit laatste scenario kunnen partijen dus zelf de termijnen overeenkomen die tijdens de procedure gelden.

De arbiter is degene die de leiding heeft over de arbitrage en de ruimte heeft om de arbitrage naar eigen inzicht in te richten, uitgaande van de belangen van de betrokken partijen. Dat laatste staat ten slotte altijd voorop. 

Wilt u een arbitrageaanvraag indienen? Dat kan hier.