Arbitrage in de tech branche

Bij zakelijke geschillen wordt nog niet altijd gedacht aan de alternatieven die bestaan voor de procedure bij de civiele rechter. Dit terwijl arbitrage zeker voor de tech sector een uitkomst zou kunnen bieden.

Wat is arbitrage?

Bij arbitrage wordt door partijen bij aanvang van een samenwerking of bij het rijzen van een geschil afgesproken dat geschillen zullen worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. Een van de voordelen van arbitrage is dat de arbiters beschikken over de kennis van de technologie waar het in een bepaalde zaak om draait. Ook is de arbitrage, in tegenstelling tot de procedure bij de civiele rechter, wegens haar vertrouwelijke karakter niet openbaar.

De arbitrageovereenkomst

Daarnaast behouden partijen door het kiezen voor arbitrage invloed op het verloop van de procedure. De wensen van de partijen worden immers voorafgaand aan de arbitrage vastgelegd in een arbitragebeding of -overeenkomst. Bij TAMI vindt arbitrage plaats op basis van het daartoe bestemde reglement. Dit reglement biedt echter ook de mogelijkheid voor de partijen om bepaalde afspraken in afwijking van het TAMI-reglement te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het aantal arbiters dat zich over de zaak zal gaan buigen, en de plaats waar de arbitrage plaats zal vinden. 

De arbitrageprocedure 

Een arbitrageprocedure begint zodra de partijen contact hebben opgenomen met het arbitrage-instituut met het verzoek om de zaak in behandeling te nemen. Bij TAMI wordt daarbij tevens gevraagd of de verkorte of reguliere procedure de voorkeur geniet, en of er één of meerdere arbiters de zaak gaan behandelen. Bovendien wordt gevraagd op welk gebied de arbiter(s) deskundig moet(en) zijn. Vervolgens worden een aantal kandidaten voorgedragen als arbiter, waarbij de partijen er één of drie moeten kiezen. Tot slot verstrekt TAMI informatie over het verloop van de procedure

Uitkomst van de arbitrage 

Na afloop van de arbitrage komt de arbitragecommissie met een vonnis. Dit vonnis is voor beide partijen bindend, en zij zullen zich dan ook aan die uitkomst moeten houden. Het TAMI-reglement voorziet niet in de mogelijkheid tot hoger beroep. Partijen zouden dit vooraf wel als optie kunnen afspreken. Een partij heeft de mogelijkheid om naar de burgerlijke rechter te stappen en om vernietiging van het arbitrale vonnis te vragen. Vernietiging kan slechts op een zeer beperkt aantal gronden en is geen alternatief voor hoger beroep. 

Meer weten? 

Wil je meer te weten komen over arbitrage bij TAMI? Klik dan hier

Doe het eens anders

De praktijk leert dat vrijwel alle zaken geschikt zijn voor mediation. Toch heerst de overtuiging dat als je er zelf niet onderling uitkomt de logische vervolgstap procederen is. Laten we die vanzelfsprekendheid eens doorbreken. Tussen de conclusie ‘oké, we hebben een conflict waar we niet uitkomen’ naar samen voor de rechtbank staan is mediation een logisch tussen- zo niet eind- station. Zou het niet veel beter zijn eerst met een onafhankelijke derde om tafel te gaan? Als we er dan echt niet uitkomen kunnen we altijd nog naar de rechter. Betere oplossingen met een minder invasief traject.

Menukaart

“Ik hoor nogal eens bij mensen zonder ervaring met mediation dat zij denken: “Waarom weer gaan praten? Dat heb ik allang geprobeerd en die ander is gewoon niet voor rede vatbaar. Wat gaat zo’n mediator toevoegen aan wat ikzelf al heb geprobeerd? Onbekend maakt ook hier nogal eens onbemind. Ik zeg wel eens gekscherend, maar wel met een serieuze ondertoon: “In een conflictsituatie zijn we allemaal tijdelijk ontoerekeningsvatbaar”. Het helpt enorm als een derde onafhankelijke zonder zelf onderdeel van het probleem te zijn de gesprekken begeleid. Hier is inmiddels zoveel positieve ervaring mee opgedaan. 

Vaak denken mensen dat je kiest voor het één of het ander. Of mediation, of arbitrage of de rechtbank. Dat hoeft helemaal niet. Kijk wat er nodig is. Er zijn situaties waarin het past om een combinatie te maken van die opties. Je gaat om tafel met een onafhankelijke derde om het gesprek aan te gaan en te onderhandelen. Op een specifiek punt is echter een harde beslissing nodig of er is een clausule in het contract dat om opheldering vraagt, daar zetten we arbitrage of de rechter voor in.

Regel of uitzondering?

Eigenlijk is mediation altijd inzetbaar. Er zijn slechts drie uitzonderingen daarop:

  1. Mediation werkte niet in een eerder stadium tussen dezelfde mensen over hetzelfde geschil.
  2. Er is alleen een contractueel geschil met weinig of geen emotionele lading, geen toekomstige relatie. Vrij uitzonderlijk, overigens. Of er is precedentwerking gewenst.
  3. Er is sprake van kwade opzet. Een partij zet de ander bewust een hak of gebruikt vertragingstactieken bijvoorbeeld. Dan past arbitrage of een uitspraak van een rechter beter. Maar denk niet te snel dat hiervan sprake is.

Regel op de uitzondering

Zoals gezegd zijn dit de uitzonderingen en niet de regel. Wat nog steeds wel regel is en wat ik graag als uitzondering zou zien, is dat juridiseren de eerste stap is bij de escalatie van een conflict. Terwijl mediation zoveel minder invasief is en zoveel laagdrempeliger. Ook kost mediation minder tijd en partijen hebben meer eigen inbreng. Hier mag wat mij betreft wel wetgeving voor komen die zorgt dat de eerste stap mediation is voordat je elkaar voor de rechter sleept. Naar de rechter kan altijd nog. Andersom gaat niet meer.

Procesmeeting

Een mediator kan ook ingezet worden als procesregisseur op weg naar de rechtbank. Die kijkt dan wat er puur qua proces nodig is om het conflict zo goed mogelijk op te lossen. Wat er gefaciliteerd moet worden om tot een goede oplossing te komen. Daarbij komt ook de specialisatie van TAMI als geroepen. Gezamenlijk kijken waar het probleem zit, zowel langs de technische, de juridische als langs de zakelijke en zelfs langs de psychologische as is dan een optie.

‘Yesable proposal’

Waarom ik een voorstander ben van een procesregisseur? Betrokkenen zitten er vaak zelf al te diep in. Het helpt dan als een onafhankelijke partij kijkt naar het conflict. Die ziet ‘hier gaat het in essentie over en dit is er nodig’. Die bekijkt daarnaast welke inhoudelijke beslissingen gemaakt moeten worden en wat daarna de stappen zijn. Als je het met degene aan de andere kant van de tafel in ieder geval eens kunt worden welke stappen er gezet moeten worden heb je een eerste ‘ja’ te pakken. Dat wordt ook wel een ‘yesable proposal’ genoemd. Dat is een eerste win in zo’n situatie en geeft de partijen het gevoel dat ze toch niet met een totaal onmogelijk persoon te maken hebben. Dan ontstaat er ruimte waarin de partijen kunnen zeggen ‘laten we eens verder praten’. Het wordt zo een beetje makkelijker om ja te zeggen tegen andere dingen en hopelijk uiteindelijk zelfs tegen elkaar.”

 Meer weten?

Graag de tips van Manon opvolgen? Hier vind je clausules die opgenomen kunnen worden in een contract waarbij de eerste stap bij een conflict het inzetten van mediation is. Graag in contact komen met een mediator aangesloten bij TAMI? Klik hier.

Intellectueel eigendom

Het beschermen van materiële zaken is vrij duidelijk, maar het beschermen van ‘voortbrengselen van de geest’ en dus niet tastbare zaken is een ander verhaal. Daar is het Intellectueel Eigendomsrecht (IE) voor in het leven geroepen, al zijn er nog steeds uitdagingen. Niet zelden speelt IE een hoofdrol bij technische geschillen. Voor deze zaken in het bijzonder biedt arbitrage en mediation uitkomst. Specialist in IE Natalia Orlova neemt u mee in het waarom en hoe uitdagingen binnen IE het hoofd te bieden.

“Intellectueel Eigendomsrecht is een onderdeel van het rechtssysteem dat ‘creaties van het menselijke brein’ beschermt. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een boek of een film. Dat dit recht is ontstaan, is op zich al interessant omdat voorheen alleen materiële zaken beschermd konden worden. Intellectuele eigendomsrechten zijn niet van toepassing op het fysieke object waarin de creatie kan worden belichaamd, maar op de intellectuele creatie als zodanig. Dus niet het boek is beschermd, maar wel de tekst. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat een idee voor een gedicht bijvoorbeeld niet beschermd is. Als het gedicht geschreven is dan mogen anderen het wel lezen maar niet kopiëren. Dat wordt beschermd binnen IE.

Ongeschreven IE-rechten

Dat brengt direct ook wat uitdagingen met zich mee. Omdat IE iets niet-tastbaars beschermt, is het belangrijk te weten hoe je deze rechten moet definiëren en hoe ze te interpreteren. Daar zijn inmiddels duidelijke leidraden voor ontwikkeld. De rechthebbende op het auteursrecht geniet de exploitatierechten en morele rechten. Exploitatierechten worden gebruikt om geld te verdienen aan auteursrechtelijk beschermd werk. Morele rechten beschermen immateriële belangen van de auteur, zoals reputatie, het vermogen om auteurschap te claimen, het vermogen om veranderingen in het werk te weerstaan.

Er zijn verschillende soorten exploitatierechten:

  • Reproductie – om een kopie van het werk te maken. Er zijn vele vormen van beschikbaarstelling voor het publiek. In Nederland is er een overkoepelende term voor elke vorm van beschikbaarstelling van werk voor het publiek. Deze overkoepelende term bestaat niet in het Engels of EU-recht. In het EU-recht is sprake van een mededeling aan het publiek en verspreiding die min of meer lijken op wat in Nederland wordt verstaan onder het ter beschikking stellen van werk.
  • Aanpassings-, vertalings-, arrangementrechten die duidelijk maken dat het ook exclusieve rechten zijn van de rechthebbende, en hij kan deze activiteiten verbieden of exploitatie van het resultaat van die activiteiten verbieden.

Creatief en origineel

Werk moet aan een aantal voorwaarden voldoen om auteursrechtelijke bescherming te krijgen. Het belangrijkste criterium is de originaliteit die stelt dat het werk een eigen intellectuele schepping van de auteur moet zijn. In Nederland formuleert de Hoge Raad het zo dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter moet hebben en een persoonlijk auteurstempel moet dragen. Een boek wordt bijvoorbeeld als origineel beschouwd als een auteur haar eigen woordkeuze heeft gemaakt.

Dat kan weleens een grijs gebied zijn. Een creatie kan uniek zijn maar (onbedoeld) op een andere lijken, is het dan origineel? Wie bepaalt of het creatief is? Dit lijkt ook een steeds ondoordringbaarder gebied te worden. Decennia terug was het bijvoorbeeld erg moeilijk iets te kopiëren, denk aan een schilderij, en als dat lukte kwam het vaak de kwaliteit van het eindresultaat niet ten goede. Dat is vandaag de dag geen enkel punt meer.

Wat te denken van kunstmatige intelligentie, ook wel artificial intelligence genoemd? Als er door middel van die techniek een schilderij of gedicht wordt voortgebracht, wie is dan de eigenaar?

Rechthebbende

Auteursrecht komt automatisch zodra je een werk hebt voltooid, je hoeft niet naar een auteursrechtenbureau te gaan om het te registreren. Zodra het auteursrecht tot stand komt, moet iemand een rechthebbende zijn die exclusieve rechten bezit. De hoofdregel hier is dat de persoon die intellectueel werk heeft gemaakt de eerste persoon is die de rechten bezit.

In Frankrijk eisen ze dat er een menselijke auteur is, maar in het Verenigde Koninkrijk hebben ze een bepaling dat computer gegenereerde werken auteursrechtelijk worden beschermd.

De auteur is iemand die regelingen heeft getroffen voor het genereren van computers. Kunstmatige Intelligentie heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan niet de 1e rechthebbende zijn, het moet een mens zijn.

Levenslang beschermd?

Een uitvinder of bedenker zou graag willen dat zijn of haar creatie tot in het einde van tijden beschermd is. Ze verdienen ook geld met hun auteursrechten. Maar zo simpel ligt het niet altijd. De samenleving zou zo’n creatie ook graag beschikbaar stellen voor het grotere publiek zonder daarvoor te betalen. Dan kunnen de belangen dus weleens met elkaar botsen. 

In een vroeg stadium beschermen

Het advies luidt: bescherm je intellectuele eigendommen goed, al in een vroeg stadium. Mocht het om wat voor reden dan ook toch tot een geschil leiden, dan biedt zeker in dit recht mediation en arbitrage vaak een beter perspectief dan een gerechtelijke procedure. Dat zit ‘m allereerst in de kosten. Die zijn bij mediation en arbitrage beduidend lager dan een gang naar de rechtbank.

Tijd = geld

De uitdrukking ‘tijd is geld’ is hier op zijn plaats. In de vlugge tech-wereld, waar innovatie razendsnel gaat, kun je het je niet veroorloven te lang stil te blijven staan. Als er een geschil ontstaat juist over die creatie of dat innovatief idee waar het IE op van toepassing is kan dat de doodsteek voor een project of bedrijf betekenen. Haast is dan geboden. Een gerechtelijke procedure kan rustig jaren duren en dat is vaak veel te lang. Mediation en arbitrage bieden veel snellere beslechting.

Achter gesloten deuren

In tegenstelling tot de rechtbank zijn mediation en arbitrage niet openbaar. Je hoeft dus niet voor te vrezen dat jouw creatie op straat komt te liggen en een ander ermee aan de haal gaat. Creaties zijn vaak enorm specialistisch. Het voordeel dat partijen zelf een arbiter kunnen aanwijzen waarvan zij denken ‘die begrijpt dit’ is heel waardevol. Het scheelt als de arbiter bijvoorbeeld een ingenieur of chemische achtergrond heeft als de zaak daarom vraagt. Dit helpt bij het lezen van het patent dat veelal is beschreven in een erg technische taal of vol staat met formules. Je wilt dat degene die je zaak beslecht weet hoe dit te interpreteren.”

Neem contact met ons op!

Herkent u zich in dit verhaal of heeft u naar aanleiding hiervan vragen? Neem gerust contact met ons op. Dat kan via deze link.

Niek Peters

“Ik geloof heilig dat de beslechting van zaken via arbitrage de toekomst is”, aldus Niek Peters. Naast een dagelijkse praktijk als advocaat en arbiter, het geven van lessen over internationale handelsarbitrage aan de Rijksuniversiteit Groningen is Niek Peters ook aangesloten als arbiter bij TAMI. Wij zijn aldus benieuwd naar de visie van Niek op arbitrage.  

“Wellicht is mijn mening wat gekleurd”, begint Niek, maar toch maakt hij meteen een duidelijk statement: “Ik geloof heilig dat de beslechting van zaken via arbitrage de toekomst is”.

Rechtspraak onder druk
De rechtspraak in Nederland komt namelijk steeds verder onder druk te staan. Er zijn steeds meer (ingewikkelde) zaken maar niet meer rechters. Als gevolg van COVID-19 wordt ook nog eens een toename van geschillen verwacht. Dat zorgt ervoor dat de gerechten naar alle waarschijnlijkheid nog meer zaken moeten verwerken, met als gevolg nog langere doorlooptijden. Daarbij wordt op de rechten van partijen beknot. Zo wordt de zittingstijd steeds meer beperkt en is het recht op pleidooi zelfs afgeschaft.

Minder in beton gegoten
Arbitrage is dan een aantrekkelijk alternatief. De procedures zijn minder in beton gegoten zodat partijen meer ruimte hebben om de procedure (in overleg met arbiters) zelf vorm te geven. Ook hebben partijen nog steeds het recht op pleidooi en kunnen uitgebreide zittingen plaatsvinden. Bovendien kunnen procedures sneller worden afgedaan dan bij de rechter, waar elke zaak toch min of meer volgens een vast stramien verloopt en waar het vaak alleen al lang duurt voordat een zitting wordt ingepland.  Ook vanwege andere voordelen is arbitrage interessant.

Laagdrempelig, snel, efficiënt en effectief
Als ik kijk vanuit mijn specialisme dan beoogt TAMI een laagdrempelige, efficiënte en effectieve manier van geschillenbeslechting aan te bieden. Bij TAMI geldt er ook het grote voordeel dat het maximale kostenplaatje in beginsel duidelijk is, zo kom je niet snel voor onaangename verrassingen te staan.

Specialistische kennis
Een ander voordeel van arbitrage ten opzichte van overheidsrechtspraak is dat arbiters met specifieke kennis kunnen worden benoemd en die arbiters behoeven niet per se jurist te zijn. Zo treed ik met regelmaat op in energie-, construction- en engineeringgeschillen, bijvoorbeeld over (de bouw van) windparken, zonnepanelen, machines en fabrieken. Het is van belang dat de mediators en arbiters aangesloten bij TAMI gevoel hebben voor techniek en bepaalde kennis meebrengen. Arbiters moeten wat dat betreft ook eerlijk naar zichzelf durven zijn. Zelf zou ik nooit een zaak doen waarvan ik bij voorbaat al denk ‘hier ga ik niks van snappen’. Al moet ik er ook bij zeggen dat een zaak zich op een bepaalde manier kan ontwikkelen. Dat is aan het begin van een arbitrage niet altijd in te schatten. Zo kan een zaak die op het eerste gezicht bijvoorbeeld betrekkelijk rechttoe-rechtaan lijkt toch een hele andere wending krijgen.

Knopen doorhakken
Als arbiter een knoop doorhakken wie er gelijk heeft, kan weleens een uitdaging zijn, vooral als een van de partijen een argument laat liggen. Dat valt me dan op vanuit mijn rol als advocaat, maar als arbiter ben ik in beginsel gebonden aan de rechtsstrijd van partijen. Ik vind het dan zonde als een partij er niet alles heeft uitgehaald. Als er daarentegen een goed debat is geweest (waar partijen scherp op de inhoud hebben gedebatteerd) is het wijzen van een vonnis in de regel betrekkelijk eenvoudig.”

Meer weten?
Wilt u meer weten over arbitrage van TAMI? Klik hier.


Simon Bambach

Met meer dan 40 jaar ervaring in de technische industrie kan Simon Bambach beschouwd worden als een man die de techniek kent en draagt en een ambassadeur is voor de industrie. Nu hij een rol speelt bij TAMI  zijn we benieuwd naar zijn visie op mediation en arbitrage in de technische sector.


“Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat sommige geschillen voor de rechter zijn gekomen, waar we behoorlijke penalty’s voor hebben gekregen en waar mediation had kunnen helpen. Dat had ons onder andere veel geld bespaard. Voor een initiatief als TAMI is er dan ook zeker plek. In een juridische procedure krijg je te maken met rechters die niet op de hoogte zijn van technologie en voor wie de standpunten zwart-wit uiteen worden gezet. Voor een rechter is het lastig om in de techniek te duiken, daar is hij namelijk niet voor opgeleid. Hij heeft dan de keus op basis van zijn gevoel te oordelen of op basis van de input van de specialisten, die de verschillen juist uitvergroten. Het biedt het tegenovergestelde van wat je graag zou willen: dat partijen naar elkaar worden toegebracht. Het is namelijk niet zwart of wit. TAMI biedt de gelegenheid voor partijen elkaar te vinden in het grijze gebied.

 Andere interpretatie van dezelfde werkelijkheid

Ik kan me zo voorstellen dat zeker de High Tech System industrie baat en behoefte heeft aan een instituut als TAMI. Waar je tegen aanloopt is dat bijvoorbeeld engineeringbedrijven iets creëren dat vervolgens wordt gemaakt door een maakbedrijf. En dan werkt het niet. Ligt het dan aan het ontwerp of aan het maken? Dan wordt er al gauw een setting gecreëerd waarin iedereen schuilt uit vrees voor claims en naar elkaar wijst. Terwijl het dan juist zo belangrijk is goed met elkaar te communiceren. Als je in zo’n situatie partijen bij elkaar kunt brengen, wordt het probleem al in een vroeg stadium in de kiem gesmoord. Dan hoeft het helemaal niet uit te lopen op juridische procedures. Dat faciliteren is heel belangrijk. Dat kan wanneer je als mediator kennis hebt van hoe processen werken en de techneuten hierin kunt begeleiden. Het draait dus echt om mediators en arbiters die de juiste taal spreken. Daarbij is een stuk ervaring onmisbaar, je moet zelf met dat bijltje hebben gehakt. De juridische kant is minder wezenlijk, sterker nog, die moet worden vermeden want daarmee stap je in diezelfde valkuil. Het gaat om het oplossingsgericht werken. Het zit hem in het overbruggen van verschillen in opvatting en achtergrond. Vaak is een andere interpretatie van dezelfde werkelijkheid de crux. Die gezamenlijke basis en dat draagvlak creëren, daar gaat het om. Als je dat kunt vertalen, dan los je negen van de tien problemen op.

Contract biedt als eerste remedie mediation

Mediation of arbitrage is niet de meest vanzelfsprekende gang om te maken. In mijn leven heb ik behoorlijk wat contracten gezien. Vaak wordt als eerste remedie voor een geschil de rechtbank gegeven en niet mediation. Het kan zijn dat voor veel mensen mediation niet voldoende credibility heeft. Ze denken dat het lang duurt of dat je uiteindelijk toch voor de rechter staat. Maar als er een goede optie is waar je werkt met professionele mediators met verstand van zaken tegenover een rechter, dan zou de mediator een logische keus zijn. TAMI biedt een goed alternatief. Ik vind dat in contracten mediation standaard als optie zou moeten worden meegegeven.

Mediators met blauwe plekken

Voor mediators is het belangrijk dat ze ervaring hebben in het vakgebied, over veel mensenkennis beschikken, openstaan voor emoties en zelf blauwe plekken hebben opgelopen. Soft skills zijn hierin dus heel belangrijk, want een hele hoop kan niet over de technische as worden opgelost. Vaak zijn technische mensen digitale mensen en overtuigd van hun eigen gelijk. Credibility is dus belangrijk voordat ze autoriteit aanvaarden van een ander op technisch gebied. Maar in staat zijn om mensen bij elkaar te brengen en de nadruk te leggen op de competenties van de bretrokken partijen om samen tot een oplossing te komen is veruit het belangrijkst. Want uiteindelijk moeten ze het toch samen doen. Dit zorgt ervoor dat de partijen gemotiveerd zijn. Dat kun je niet afdwingen met een zwarte toga en een witte bef.”

Nieuwsbrieven

Hier vindt u alle TAMI nieuwsbrieven die tot dusver verschenen zijn. Ook kunt u zich onder aan deze pagina aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt deze dan 7 keer per jaar.

TAMI werkt door tijdens coronacrisis

Alle rechtbank en gerechtshoven zijn dicht voor nog onbepaalde tijd. Voor technologie geschillen is er een alternatief voor de gewone rechtspraak. Het technologie arbitrage en mediation instituut (TAMI) werkt op een andere manier: digitaal. Bij TAMI is de arbiter een expert die kennis heeft van de technologie waar de zaak over gaat. De mediators zijn erkende MfN mediators. Juristen ondersteunen het proces en de arbiter(s).

Voor wat voor zaken is TAMI bedoeld?
TAMI biedt een oplossing voor zaken waar toepassing van technologie een rol speelt. Dat kan gaan om intellectuele eigendomsrechten, software, automatiseringsprojecten, R&D-ontwikkelingsprojecten, etc. Zaken waar een discussie of een geschil is ontstaan over de toepassing van de technologie. Er hoeft zelfs nog geen sprake te zijn van een geschil. Soms bestaat er discussie en zijn partijen geholpen met een expert die ‘ja’ of ‘nee’ oordeelt. Met dat oordeel kunnen partijen dan weer verder. Soms is er echt sprake van een geschil en willen partijen een oordeel van een expert.

Waarom naar TAMI in plaats van de rechter?
Bij TAMI worden alle zaken vertrouwelijk en niet openbaar behandeld. De zaken bij de rechter zijn wel openbaar. De pers en publiek kunnen er kennis van nemen. Zittingen bij TAMI zijn niet openbaar. Dat maakt TAMI anders. En de doorlooptijd bij TAMI is aanzienlijk korter. Partijen bepalen de snelheid van de procedure in hoge mate zelf.

Wat is digitaal procederen?
Digitaal procederen betekent procederen zonder de noodzaak elkaar in één ruimte te treffen. Digitaal procederen kan altijd en overal. Er is alleen een goed functionerende, veilige internetverbinding voor nodig. Desgewenst kunnen vergaderingen met de betrokkenen via een Skype-vergadering worden gehouden. Dat is Corona-proof.

Is TAMI duurder dan de gewone rechter?
De gewone rechter wordt betaald uit belastinggeld. De partijen betalen wel griffierecht maar hoeven de rechter niet te betalen. Bij arbitrage en mediation betalen partijen de kosten van de expert(s) die ingeschakeld worden. Bij arbitrage is het gebruikelijk dat bij de uitspraak ook een uitspraak wordt gedaan over de proceskosten van partijen. Dat kan betekenen dat de partij die de procedure verliest ook de proceskosten van de andere partij moet betalen. Of kosten kunnen worden verdeeld. Ook daar kunnen partijen vooraf afspraken over maken.

Hoe wordt TAMI ingeschakeld?
Partijen moeten samen kiezen voor een procedure bij TAMI. TAMI moet bevoegd worden gemaakt. Dat kan door in algemene voorwaarden of de overeenkomst al op voorhand te kiezen voor geschillenbeslechting via TAMI. Wanneer dit niet is gebeurd dan kunnen partijen ook later alsnog kiezen voor het bevoegd maken van TAMI. Wat ook kan is dat een partij een zaak aanmeldt bij TAMI. TAMI kan dan met de andere partij contact opnemen en voorstellen om TAMI bevoegd te maken om de zaak in behandeling te nemen.

Hoe meld ik een zaak aan?
Op de website van TAMI kunnen arbitrage en mediation zaken worden aangemeld. Daarvoor moet een formulier met gegevens worden ingevuld. TAMI neemt de zaak vervolgens in behandeling.

Wanneer schakelt u TAMI in?

In een regio als deze wordt heel veel samengewerkt op het gebied van tech. Het is dan van belang dat je de relatie goed houdt en de overeenkomsten opzoekt; niet de tegenstellingen.”

Conflicten vermijden we liever, maar als er dan toch een geschil is en je komt er samen niet uit, dan wil je dat dit onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, snel, kostenefficiënt en vertrouwelijk wordt opgelost. Veel ondernemers weten niet dat je dan niet direct naar de rechtbank hoeft. TAMI focust op mediation en arbitrage als alternatief.

TAMI is gespecialiseerd in diverse conflicten die kunnen voorkomen bij tech bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld gaan over intellectueel eigendom, R&D-samenwerking, open innovatie en IT-contracten. Afhankelijk van de technologie waar het geschil betrekking op heeft, wordt een materiedeskundige gezocht die als arbiter of mediator op kan treden. Het instituut is er zowel voor de start-up, scale-up, MKB als corporate, in Nederland en in het buitenland.

Hans Bloemen, voorzitter Brainport Techlaw en bestuurslid TAMI:

“Het bijzondere aan TAMI is dat alle mediators en arbiters vooral de taal van techneuten spreken en niet alleen de taal van juristen. In een regio als deze wordt heel veel samengewerkt op het gebied van tech. Het is dan van belang dat je de relatie goed houdt en de overeenkomsten opzoekt; niet de tegenstellingen. Bovendien is via het instituut een voordelige en vooral verkorte procedure mogelijk, alle partijen zijn gebaat bij een snelle oplossing. We zijn thuis in de Brainport-regio maar werken internationaal.”

Efficiënt en vertrouwelijk

Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk elektronisch gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een zitting via Skype. Dit bespaart – zeker in internationale geschillen – veel tijd en kosten. Een bijkomend voordeel van mediation en arbitrage is dat het vertrouwelijk is, je conflict komt dus niet in de krant.

Rob van Gijzel, oud-burgemeester Eindhoven:

“We moeten met elkaar blijven praten over het samen versterken van ons ecosysteem. We hebben in onze regio te maken met een andere afhankelijkheid, waarvoor een betrouwbare keten zeer relevant is. Natuurlijk gaat er altijd wel eens iets mis, maar dat los je beter ordentelijk op om iedere partij recht te doen. TAMI is daar een enorme hulp bij. En dat hadden we nog niet.”

Jos van Luyck

Het grote voordeel van mediation en arbitrage ten opzichte van een gang naar de rechtbank is dat deze laatste veel geld, tijd en bovendien energie kost. Om nog maar te zwijgen over frustratie. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Daarnaast blijkt dat veel rechters niet over specifieke technologische kennis beschikken. Er wordt dan al snel een deskundige benoemd. Een derde partij werkt vertragend, maar dat niet alleen. Vaak wordt het oordeel van een deskundige integraal door de rechter overgenomen, wat niet altijd wenselijk is. Daarom bieden mediation en arbitrage uitkomst.

Mediation en arbitrage
Waar we met TAMI voor gaan is een (dreigend) conflict in een vroeg stadium oplossen door middel van mediation. Het draagvlak van de betrokken partijen is dan maximaal. Liggen de partijen daarvoor te ver uit elkaar, dan kan gekozen worden voor arbitrage. Voor dergelijke technologische vraagstukken nemen we een materiedeskundige in de arm en op voorhand geven de partijen aan zich bij die uitspraak neer te leggen. Geen hoger beroep dus. Heel belangrijk is dat de materiedeskundige altijd volledig onafhankelijk en onpartijdig moet zijn. Dat staat in zijn algemeenheid erg hoog in het vaandel van TAMI. Wat hierin niet onderschat mag worden is dat zeker in de tech er een sfeer heerst van vertrouwelijkheid. Alles is redelijk kwetsbaar; ‘niemand mag mijn kennis hebben’. Als de rechtbank uitspraak doet dan is die openbaar. Via onze werkwijze is geheimhouding en dus de vertrouwelijkheid gewaarborgd.

TAMI-mediators en -arbiters
Al onze mediators zijn aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland. Waar een mediator faciliteert en partijen samen tot een oplossing komen, hakt een arbiter de knoop door. Een jurist zal het oordeel van de arbiter daarna in een deugdelijk arbitraal vonnis gieten zodat het ook ‘rechtbank-bestendig’ is. Naast voldoende vakkundige kennis beschikken alle mediators en arbiters ook over uitstekende soft skills. Het zijn mensen-mensen met een sterk empathisch vermogen.
Want: ‘Een slechte regeling is nog altijd beter dan een goede procedure’, aldus oud-President van de rechtbank in Breda, mr Pronk.”