Jos van Luyck

Het grote voordeel van mediation en arbitrage ten opzichte van een gang naar de rechtbank is dat deze laatste veel geld, tijd en bovendien energie kost. Om nog maar te zwijgen over frustratie. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Daarnaast blijkt dat veel rechters niet over specifieke technologische kennis beschikken. Er wordt dan al snel een deskundige benoemd. Een derde partij werkt vertragend, maar dat niet alleen. Vaak wordt het oordeel van een deskundige integraal door de rechter overgenomen, wat niet altijd wenselijk is. Daarom bieden mediation en arbitrage uitkomst.

Mediation en arbitrage
Waar we met TAMI voor gaan is een (dreigend) conflict in een vroeg stadium oplossen door middel van mediation. Het draagvlak van de betrokken partijen is dan maximaal. Liggen de partijen daarvoor te ver uit elkaar, dan kan gekozen worden voor arbitrage. Voor dergelijke technologische vraagstukken nemen we een materiedeskundige in de arm en op voorhand geven de partijen aan zich bij die uitspraak neer te leggen. Geen hoger beroep dus. Heel belangrijk is dat de materiedeskundige altijd volledig onafhankelijk en onpartijdig moet zijn. Dat staat in zijn algemeenheid erg hoog in het vaandel van TAMI. Wat hierin niet onderschat mag worden is dat zeker in de tech er een sfeer heerst van vertrouwelijkheid. Alles is redelijk kwetsbaar; ‘niemand mag mijn kennis hebben’. Als de rechtbank uitspraak doet dan is die openbaar. Via onze werkwijze is geheimhouding en dus de vertrouwelijkheid gewaarborgd.

TAMI-mediators en -arbiters
Al onze mediators zijn aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland. Waar een mediator faciliteert en partijen samen tot een oplossing komen, hakt een arbiter de knoop door. Een jurist zal het oordeel van de arbiter daarna in een deugdelijk arbitraal vonnis gieten zodat het ook ‘rechtbank-bestendig’ is. Naast voldoende vakkundige kennis beschikken alle mediators en arbiters ook over uitstekende soft skills. Het zijn mensen-mensen met een sterk empathisch vermogen.
Want: ‘Een slechte regeling is nog altijd beter dan een goede procedure’, aldus oud-President van de rechtbank in Breda, mr Pronk.”

Rob van Gijzel

Het is september 2008, ik ben net een half jaar burgemeester, de crisis breekt uit. Dat gaf al snel serieuze problemen in onze regio. We hebben een conjunctuur gevoelige economie in een internationale markt. Als voorzitter van de Stichting Brainport heb ik al heel snel het initiatief genomen om alle belangrijke spelers bij elkaar te brengen. We moesten andere dingen doen en de dingen anders doen. En vooral: de keten versterken. Het belangrijkste is samenwerken en samen oplossingen zoeken. Dat is uiteindelijk ook het succes van onze regio geworden. Samen en zoeken naar ‘win-win’ in plaats van de strijd aangaan. Daarbij hoort ook een instituut dat als er tussen of binnen bedrijven lastige problemen ontstaan, zoekt naar verbinding. Mediation en arbitrage in plaats van een juridiserend traject.

Rijnland model

In het Angelsaksisch model wordt zo mogelijk alles gejuridiseerd. Alles juridisch vastleggen en zo snel mogelijk aanklagen. Maar wij ‘Rijnlanders’ zien dat gelukkig anders. We zijn in de Brainport-regio bij uitstek succesvol om samen verder te komen. Natuurlijk gaat er altijd wel eens iets mis, maar dat los je beter ordentelijk op om iedere partij recht te doen. Dit nieuwe arbitrage instituut voor technologiebedrijven is daar een enorme hulp bij. En dat hadden we nog niet. Ik ben oprecht superblij met het oprichten van dit instituut.

Versterken van de keten

In mijn tijd als burgemeester had ik zeer frequent de captains of industry bij elkaar op mijn kantoor. Ik vond en vind dat we met elkaar moeten blijven praten over het samen versterken van ons ecosysteem. We hebben in onze regio te maken met een andere afhankelijkheid, waarvoor een betrouwbare keten zeer relevant is. Die versterk je op deze manier. Het snel beslechten van conflicten is van belang voor alle partijen, vooral in tech en dat begrijpen we in deze regio.

Begin eens met een gesprek

Er zijn altijd veel partijen die een conflict hebben met de gemeente, dus als gemeente gaven we veel geld uit aan juridische procedures. Die insteek hebben we in 2008 omgegooid. Voor mij geldt altijd:  begin eens met een gesprek, kijk wat er echt aan de hand is. Dit geldt ook voor tech bedrijven, groot of klein, dat maakt niet uit. Soms speelt het natuurlijk ook binnen een bedrijf, bijvoorbeeld tussen eigenaren. Vaak is het gewoon niet goed geregeld. En van jaren procederen wordt niemand gelukkig en raak je bovendien de relatie kwijt. Ik wens het nieuwe instituut heel veel succes!”

Pierre Konings

“De Brainport regio is een innovatieve hotspot voor hightech in de wereld. We zijn te nuchter om dat in te zien, maar de wereld is jaloers op wat er hier gebeurt. Om deze voorsprong te behouden is er samenwerking nodig tussen bedrijven.

Veel samenwerking betekent kans op conflicten. Als je elke keer naar de rechter moet bij een conflict, remt dat innovatie en dus de voorsprong. Een juridisch traject duurt lang en brengt allerlei risico’s met zich mee. Relaties tussen bedrijven moeten goed blijven, de samenwerking in de regio mag niet in elkaar storten! Conflicten moeten dus zo snel mogelijk en op een laagdrempelige manier worden opgelost. 

Betrouwbaar alternatief op de rechtbank

Het denkpatroon is vaak: als er een conflict is, moeten we naar de rechter. Onze visie is juist dat een bedrijf hier niet altijd bij gebaat is en we bieden daarom een snel en duurzaam alternatief. Ook de overheid ziet het belang van een betrouwbaar alternatief voor een gerechtelijke procedure. We hebben daarom subsidie ontvangen voor de oprichting van dit instituut.

We spreken de taal van techneuten

We hebben ervaren zakelijke mediators, specialisten op hightech. Als je de taal van techneuten spreekt, gaat de communicatie veel gemakkelijker. Met een neutrale en onpartijdige mediator breng je de communicatie weer op gang. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk, met als doel het door beide partijen ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Van hoog technisch vraagstuk tot contractuele verplichting

Het conflict kan gaan over een technologie die door twee partijen samen ontwikkeld is, en de partijen gaan uit elkaar. Of bijvoorbeeld een conflict over het niet nakomen van contractuele verplichtingen. Hoe vinden partijen hiervoor een zakelijke oplossing? Voor dit soort kwesties kun je mediation inzetten. 

Mediation: snel en met twee winnaars 

Onlangs is er onder Nederlandse bedrijven een enquête gehouden over zakelijke mediation. Daar kwam uit dat ondernemers een voorkeur hebben voor mediation omdat het veel sneller is. Een mediation-traject kan in 2 weken beklonken zijn in plaats van bijvoorbeeld 2 jaar procederen. Partijen zoeken zelf naar een oplossing voor hun zakelijke belangen met behoud van de relatie. Hierdoor krijg je twee winnaars met een duurzame oplossing. Bovendien zijn de kosten veel lager dan wanneer je naar de rechtbank gaat.”

Martin Beckmann

“Als er strijd is over technische zaken, is het nog niet zo eenvoudig om die deugdelijk beslecht te krijgen. Een rechter kijkt er juridisch naar maar heeft geen verstand van het technische deel. Ook veel arbitrage instituten hebben puur juristen in dienst. De technologiesector is echt een specialisatie. Er zijn altijd meningsverschillen en bedrijven zijn helaas vaak onbekend met de mogelijkheden van arbitrage. Snelheid, zekerheid en deugdelijkheid

Contracten zijn vaak niet goed geschreven of niet door een jurist geschreven. De realiteit is bovendien vaak anders dan vooraf gedacht, wat kan leiden tot meningsverschillen. En omstandigheden kunnen wijzigen, zeker als een project over meerdere jaren loopt. Wat ik in mijn praktijk zie, is dat iedereen op zoek is naar een snelle oplossing. Iedereen wil zekerheid over wat zijn onderneming te wachten staat naar aanleiding van een conflict. En iedereen wil een deugdelijke beslissing, waarbij er vertrouwen moet zijn en waarbij er inhoudelijk met verstand van zaken moet worden gewerkt. Je wil niet langdurig strijden over kleine lettertjes van een contract, veel geld kwijt zijn en door de bomen het bos niet meer zien.

Wat veel mensen niet weten over arbitrage

Ik merk dat ik vaak moet uitleggen hoe arbitrage werkt. Er is een ‘klacht’, er is verweer, we hebben te maken met bewijsmateriaal en vaak met expertrapporten. Meestal is er een mondelinge zitting waar we ook getuigen horen als dat nodig is. Uiteindelijk trekken we een conclusie en schrijven we het vonnis. Dit vonnis wordt door de rechtbank bekrachtigd. Dit is puur formeel en dient om te kijken of er geen procedurefouten zijn gemaakt. Het is dus geen inhoudelijke check. Wat veel mensen niet weten is dat dit over heel de wereld werkt! De conventie van New York van 1958 legt arbitrage internationaal vast. Dit is in de technologiesector, waar veel internationaal wordt samengewerkt, een enorm voordeel! Je kunt dus in een ander land met het vonnis naar de rechtbank. Samengevat: arbitrage leidt tot een uitspraak, die internationaal bindend is.”