Arbitrage in de tech branche

Bij zakelijke geschillen wordt nog niet altijd gedacht aan de alternatieven die bestaan voor de procedure bij de civiele rechter. Dit terwijl arbitrage zeker voor de tech sector een uitkomst zou kunnen bieden.

Wat is arbitrage?

Bij arbitrage wordt door partijen bij aanvang van een samenwerking of bij het rijzen van een geschil afgesproken dat geschillen zullen worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. Een van de voordelen van arbitrage is dat de arbiters beschikken over de kennis van de technologie waar het in een bepaalde zaak om draait. Ook is de arbitrage, in tegenstelling tot de procedure bij de civiele rechter, wegens haar vertrouwelijke karakter niet openbaar.

De arbitrageovereenkomst

Daarnaast behouden partijen door het kiezen voor arbitrage invloed op het verloop van de procedure. De wensen van de partijen worden immers voorafgaand aan de arbitrage vastgelegd in een arbitragebeding of -overeenkomst. Bij TAMI vindt arbitrage plaats op basis van het daartoe bestemde reglement. Dit reglement biedt echter ook de mogelijkheid voor de partijen om bepaalde afspraken in afwijking van het TAMI-reglement te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het aantal arbiters dat zich over de zaak zal gaan buigen, en de plaats waar de arbitrage plaats zal vinden. 

De arbitrageprocedure 

Een arbitrageprocedure begint zodra de partijen contact hebben opgenomen met het arbitrage-instituut met het verzoek om de zaak in behandeling te nemen. Bij TAMI wordt daarbij tevens gevraagd of de verkorte of reguliere procedure de voorkeur geniet, en of er één of meerdere arbiters de zaak gaan behandelen. Bovendien wordt gevraagd op welk gebied de arbiter(s) deskundig moet(en) zijn. Vervolgens worden een aantal kandidaten voorgedragen als arbiter, waarbij de partijen er één of drie moeten kiezen. Tot slot verstrekt TAMI informatie over het verloop van de procedure

Uitkomst van de arbitrage 

Na afloop van de arbitrage komt de arbitragecommissie met een vonnis. Dit vonnis is voor beide partijen bindend, en zij zullen zich dan ook aan die uitkomst moeten houden. Het TAMI-reglement voorziet niet in de mogelijkheid tot hoger beroep. Partijen zouden dit vooraf wel als optie kunnen afspreken. Een partij heeft de mogelijkheid om naar de burgerlijke rechter te stappen en om vernietiging van het arbitrale vonnis te vragen. Vernietiging kan slechts op een zeer beperkt aantal gronden en is geen alternatief voor hoger beroep. 

Meer weten? 

Wil je meer te weten komen over arbitrage bij TAMI? Klik dan hier

Rob van Gijzel

Het is september 2008, ik ben net een half jaar burgemeester, de crisis breekt uit. Dat gaf al snel serieuze problemen in onze regio. We hebben een conjunctuur gevoelige economie in een internationale markt. Als voorzitter van de Stichting Brainport heb ik al heel snel het initiatief genomen om alle belangrijke spelers bij elkaar te brengen. We moesten andere dingen doen en de dingen anders doen. En vooral: de keten versterken. Het belangrijkste is samenwerken en samen oplossingen zoeken. Dat is uiteindelijk ook het succes van onze regio geworden. Samen en zoeken naar ‘win-win’ in plaats van de strijd aangaan. Daarbij hoort ook een instituut dat als er tussen of binnen bedrijven lastige problemen ontstaan, zoekt naar verbinding. Mediation en arbitrage in plaats van een juridiserend traject.

Rijnland model

In het Angelsaksisch model wordt zo mogelijk alles gejuridiseerd. Alles juridisch vastleggen en zo snel mogelijk aanklagen. Maar wij ‘Rijnlanders’ zien dat gelukkig anders. We zijn in de Brainport-regio bij uitstek succesvol om samen verder te komen. Natuurlijk gaat er altijd wel eens iets mis, maar dat los je beter ordentelijk op om iedere partij recht te doen. Dit nieuwe arbitrage instituut voor technologiebedrijven is daar een enorme hulp bij. En dat hadden we nog niet. Ik ben oprecht superblij met het oprichten van dit instituut.

Versterken van de keten

In mijn tijd als burgemeester had ik zeer frequent de captains of industry bij elkaar op mijn kantoor. Ik vond en vind dat we met elkaar moeten blijven praten over het samen versterken van ons ecosysteem. We hebben in onze regio te maken met een andere afhankelijkheid, waarvoor een betrouwbare keten zeer relevant is. Die versterk je op deze manier. Het snel beslechten van conflicten is van belang voor alle partijen, vooral in tech en dat begrijpen we in deze regio.

Begin eens met een gesprek

Er zijn altijd veel partijen die een conflict hebben met de gemeente, dus als gemeente gaven we veel geld uit aan juridische procedures. Die insteek hebben we in 2008 omgegooid. Voor mij geldt altijd:  begin eens met een gesprek, kijk wat er echt aan de hand is. Dit geldt ook voor tech bedrijven, groot of klein, dat maakt niet uit. Soms speelt het natuurlijk ook binnen een bedrijf, bijvoorbeeld tussen eigenaren. Vaak is het gewoon niet goed geregeld. En van jaren procederen wordt niemand gelukkig en raak je bovendien de relatie kwijt. Ik wens het nieuwe instituut heel veel succes!”

Persbericht

Oud burgemeester Rob van Gijzel verricht openingshandeling voor nieuw arbitrage instituut voor tech bedrijven

Eindhoven, 21 mei 2019 – Tijdens de Dutch Technology Week heeft oud-burgemeester Rob van Gijzel de openingshandeling verricht voor een nieuw arbitrage en mediation instituut voor tech bedrijven: Technology Arbitration & Mediation Institute (TAMI). Het doel is om een snel en kosten efficiënt alternatief te zijn voor de rechtspraak.

Tijdens een mini symposium over het beslechten van geschillen in de technologie op de Brainport Industries Campus ging het onder andere over het voorkomen van geschillen. Maar als er dan toch een geschil is en je komt er samen niet uit, dan wil je dat dit onafhankelijk, onpartijdig, deskundig, snel, kostenefficiënt en vertrouwelijk wordt opgelost. Veel ondernemers weten niet dat je dan niet direct naar de rechtbank hoeft. Het nieuwe instituut focust op arbitrage en mediation als alternatief.

Hans Bloemen, voorzitter Brainport Techlaw en bestuurslid TAMI:

“Het bijzondere aan dit nieuwe instituut is dat alle arbiters en mediators vooral de taal van techneuten spreken en niet alleen de taal van juristen. In een regio als deze wordt heel veel samengewerkt op het gebied van tech. Het is dan van belang dat je de relatie goed houdt en de overeenkomsten opzoekt; niet de tegenstellingen. Bovendien is via het instituut een voordelige en vooral verkorte procedure mogelijk, alle partijen zijn gebaat bij een snelle oplossing. We zijn thuis in de Brainport-regio maar werken overigens internationaal.”

Rob van Gijzel:

We moeten met elkaar blijven praten over het samen versterken van ons ecosysteem. We hebben in onze regio te maken met een andere afhankelijkheid, waarvoor een betrouwbare keten zeer relevant is. Natuurlijk gaat er altijd wel eens iets mis, maar dat los je beter ordentelijk op om iedere partij recht te doen. Dit nieuwe arbitrage instituut voor technologiebedrijven is daar een enorme hulp bij. En dat hadden we nog niet. Ik ben oprecht superblij met het oprichten van dit instituut en wens alle betrokkenen heel veel succes!

Voor diverse conflicten bij kleine of grote techbedrijven

Het instituut is gespecialiseerd in diverse conflicten die kunnen voorkomen bij tech bedrijven, zoals over intellectueel eigendom, R&D-samenwerking, open innovatie en IT-contracten. Afhankelijk van de technologie waar het geschil betrekking op heeft, wordt een materie deskundige gezocht die als arbiter of mediator op kan treden. Het instituut is er zowel voor de start-up, scale-up, MKB als corporate, in Nederland en in het buitenland.

Efficiënt en vertrouwelijk

Bij voorkeur wordt zoveel mogelijk electronisch gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan een zitting via Skype. Dit bespaart – zeker in internationale geschillen – veel tijd en kosten. Een bijkomend voordeel van arbitrage en mediation is dat het vertrouwelijk is, je conflict komt dus niet in de krant.

Frank de Groof

“Ik focus op het voorkomen van een probleem. Mijn insteek is om te blijven praten en blijven aangeven dat je alles doet vanuit de beste intenties en bij voorkeur vanuit een gemeenschappelijk doel. Als dat écht geloofwaardig is, dan kun je een probleem voorkomen.

Laagdrempelig

Voor mij is bij het inschakelen van een partij om te helpen bij een geschil, of liever gezegd een onenigheid, vooral laagdrempeligheid van belang. Laagdrempelig betekent ook lagere kosten. Bij mediation deel je de kosten in plaats van ieder de kosten voor een eigen advocaat. Een advocaat betekent voor mij verschillen opzoeken in plaats van overeenkomsten opzoeken. Ik doe het graag anders dan de Amerikaanse manier!

Vertrouwen

Je moet dan wel genegen zijn om samen één partij te zoeken. Vertrouwen is hierbij heel belangrijk. Partijen moeten tot dezelfde conclusie komen. Maar ik merk dat zakelijke mediation niet erg bekend is, ondernemers weten vaak niet dat het bestaat. Terwijl het in veel gevallen een hele goede oplossing is.

Niet openbaar en tijd efficiënt

Problemen wil je verborgen houden. Ondernemers praten hier onderling niet graag over. Ook dan is mediation een oplossing, want de informatie is niet openbaar. Je hebt met een eigen bedrijf ook al genoeg aan je hoofd, je wil iemand die je aan de hand neemt. Eigenlijk wil je zelfs het liefste iemand die je probleem overneemt, zodat je zo min mogelijk tijd kwijt bent. Dan schakel je iemand in die geloofwaardig en onpartijdig is, een neutrale bemiddelaar. Dit instituut is dan ook nog gespecialiseerd in techniek, waardoor je een stuk gemakkelijker met elkaar kunt praten.”

Pierre Konings

“De Brainport regio is een innovatieve hotspot voor hightech in de wereld. We zijn te nuchter om dat in te zien, maar de wereld is jaloers op wat er hier gebeurt. Om deze voorsprong te behouden is er samenwerking nodig tussen bedrijven.

Veel samenwerking betekent kans op conflicten. Als je elke keer naar de rechter moet bij een conflict, remt dat innovatie en dus de voorsprong. Een juridisch traject duurt lang en brengt allerlei risico’s met zich mee. Relaties tussen bedrijven moeten goed blijven, de samenwerking in de regio mag niet in elkaar storten! Conflicten moeten dus zo snel mogelijk en op een laagdrempelige manier worden opgelost. 

Betrouwbaar alternatief op de rechtbank

Het denkpatroon is vaak: als er een conflict is, moeten we naar de rechter. Onze visie is juist dat een bedrijf hier niet altijd bij gebaat is en we bieden daarom een snel en duurzaam alternatief. Ook de overheid ziet het belang van een betrouwbaar alternatief voor een gerechtelijke procedure. We hebben daarom subsidie ontvangen voor de oprichting van dit instituut.

We spreken de taal van techneuten

We hebben ervaren zakelijke mediators, specialisten op hightech. Als je de taal van techneuten spreekt, gaat de communicatie veel gemakkelijker. Met een neutrale en onpartijdige mediator breng je de communicatie weer op gang. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk, met als doel het door beide partijen ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst.

Van hoog technisch vraagstuk tot contractuele verplichting

Het conflict kan gaan over een technologie die door twee partijen samen ontwikkeld is, en de partijen gaan uit elkaar. Of bijvoorbeeld een conflict over het niet nakomen van contractuele verplichtingen. Hoe vinden partijen hiervoor een zakelijke oplossing? Voor dit soort kwesties kun je mediation inzetten. 

Mediation: snel en met twee winnaars 

Onlangs is er onder Nederlandse bedrijven een enquête gehouden over zakelijke mediation. Daar kwam uit dat ondernemers een voorkeur hebben voor mediation omdat het veel sneller is. Een mediation-traject kan in 2 weken beklonken zijn in plaats van bijvoorbeeld 2 jaar procederen. Partijen zoeken zelf naar een oplossing voor hun zakelijke belangen met behoud van de relatie. Hierdoor krijg je twee winnaars met een duurzame oplossing. Bovendien zijn de kosten veel lager dan wanneer je naar de rechtbank gaat.”

Martin Beckmann

“Als er strijd is over technische zaken, is het nog niet zo eenvoudig om die deugdelijk beslecht te krijgen. Een rechter kijkt er juridisch naar maar heeft geen verstand van het technische deel. Ook veel arbitrage instituten hebben puur juristen in dienst. De technologiesector is echt een specialisatie. Er zijn altijd meningsverschillen en bedrijven zijn helaas vaak onbekend met de mogelijkheden van arbitrage. Snelheid, zekerheid en deugdelijkheid

Contracten zijn vaak niet goed geschreven of niet door een jurist geschreven. De realiteit is bovendien vaak anders dan vooraf gedacht, wat kan leiden tot meningsverschillen. En omstandigheden kunnen wijzigen, zeker als een project over meerdere jaren loopt. Wat ik in mijn praktijk zie, is dat iedereen op zoek is naar een snelle oplossing. Iedereen wil zekerheid over wat zijn onderneming te wachten staat naar aanleiding van een conflict. En iedereen wil een deugdelijke beslissing, waarbij er vertrouwen moet zijn en waarbij er inhoudelijk met verstand van zaken moet worden gewerkt. Je wil niet langdurig strijden over kleine lettertjes van een contract, veel geld kwijt zijn en door de bomen het bos niet meer zien.

Wat veel mensen niet weten over arbitrage

Ik merk dat ik vaak moet uitleggen hoe arbitrage werkt. Er is een ‘klacht’, er is verweer, we hebben te maken met bewijsmateriaal en vaak met expertrapporten. Meestal is er een mondelinge zitting waar we ook getuigen horen als dat nodig is. Uiteindelijk trekken we een conclusie en schrijven we het vonnis. Dit vonnis wordt door de rechtbank bekrachtigd. Dit is puur formeel en dient om te kijken of er geen procedurefouten zijn gemaakt. Het is dus geen inhoudelijke check. Wat veel mensen niet weten is dat dit over heel de wereld werkt! De conventie van New York van 1958 legt arbitrage internationaal vast. Dit is in de technologiesector, waar veel internationaal wordt samengewerkt, een enorm voordeel! Je kunt dus in een ander land met het vonnis naar de rechtbank. Samengevat: arbitrage leidt tot een uitspraak, die internationaal bindend is.”